TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 214276-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación

2018/S 094-214276

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
Gdańsk
80-955
Polonia
Persona de contacto: Tadeusz Wasiak
Teléfono: +48 587379391
Correo electrónico: tadeusz.wasiak@portgdansk.pl
Fax: +48 587379332
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.portgdansk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Actividades portuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż 2 szt. transformatorów 110/15kV o mocy 40MVA w stacji GPZ Port Północny w Gdańsku.

Número de referencia: NPR/IUE/2017/062
II.1.2)Código CPV principal
31000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. transformatorów 110/15kV o mocy 40MVA w stacji GPZ Port Północny w Gdańsku.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 3 500 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31100000
51100000
51500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Port Gdańsk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Należy dostarczyć i zamontować dwa transformatory 110/15 kV o mocy 40 MVA każdy do GPZ PP w porcie w Gdańsku. W ramach zadania należy wyładować, zdemontować wymieniane transformatory i zamontować dostarczone transformatory na stanowiskach oraz przeprowadzić pomontażowe badania diagnostyczne. Należy również załadować i przewieść zdemontowane transformatory oraz wyładować w miejscu planowanej przez Wykonawcę miejsca utylizacji lub odsprzedaży. Przez demontaż należy rozumieć wszystkie prace związane z wystawieniem transformatora ze stanowiska oraz odłączeniem obwodów pierwotnych transformatora wymienianego. Przez montaż należy rozumieć wszystkie prace związane z ustawieniem na stanowisku, podłączeniem obwodów pierwotnych transformatora (GN-podłączenie zacisków linii WN do przepustów izolatorowych; DN-podłączenie głowic konektorowych do przepustów konektorowych wraz z montażem głowic na kablach). Materiały potrzebne do przyłączenia obwodów pierwotnych transformatorów dostarcza Zamawiający. Opisany powyżej zakres robót należy wykonać w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt wykonawczy: Budowa stanowisk transformatorów mocy 110/15 kV - Obwody pierwotne – rozdzielnia 110 kV– Tom P1 - (Załącznik nr 1.1 OPZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Całkowity koszt wymiany / Ponderación: 100 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 236-491186
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa i montaż 2 szt. transformatorów 110/15kV o mocy 40MVA w stacji GPZ Port Północny w Gdańsku

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Power Engineering Transformatory Sp. z o.o.
0000617399
ul. Gdyńska 83
Czerwonak
62-004
Polonia
Código NUTS: PL418
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 500 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 278 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018