Servicios - 214312-2018

18/05/2018    S94    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado 

Dinamarca-Copenhague: Traviesas

2018/S 094-214312

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Dinamarca
Persona de contacto: Christian Fugmann
Correo electrónico: chfu@bane.dk
Código NUTS: DK032

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bane.dk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/current/details/BDK00090
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af kontrakt om drift af Banedanmarks svellefabrik i Fredericia

Número de referencia: 2018-6971
II.1.2)Código CPV principal
34947100
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Banedanmark ejer en svellefabrik beliggende Vejlbyvej 1, 7000 Fredericia, Danmark. Svellefabrikken producerer såvel strækningssveller som sporskiftesveller i forspændt beton efter long line-metoden.

Med den udbudte kontrakt ønsker Banedanmark en driftsleverandør, som kan forestå den daglige, løbende drift af svellefabrikken og således ved brug af svellefabrikkens produktionsapparat producere og levere betonsveller i form af strækningssveller og sporskiftesveller, herunder svelletyper til særlige sporkonstruktioner såsom skinneudtræk ved broer, til brug for Banedanmarks varetagelse af opgaven som jernbaneinfrastrukturforvalter.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i punkt II.2.4).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 400 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34940000
34946100
34946120
34946200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vejlbyvej 1, 7000 Fredericia, Danmark.

II.2.4)Descripción del contrato:

Banedanmark ønsker at indgå en kontrakt med en driftsleverandør, som kan forestå den daglige, løbende drift af Banedanmarks svellefabrik beliggende Vejlbyvej 1, 7000 Fredericia og således ved brug af svellefabrikkens produktionsapparat producere og levere betonsveller i form af strækningssveller og sporskiftesveller, herunder svelletyper til særlige sporkonstruktioner såsom skinneudtræk ved broer, i forspændt beton til brug for Banedanmarks varetagelse af opgaven som jernbaneinfrastrukturforvalter. Produktionen sker efter long line-metoden.

Driftsleverandøren skal i forbindelse hermed blandt andet:

- Forestå en rationel og økonomisk forsvarlig produktion og levering af betonsveller af typerne Strækningssveller og Sporskiftesveller i overensstemmelse med kontraktens vilkår,

- I samarbejde med Banedanmark opbygge et kvalitetsledelsessystem, som blandt andet opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2015 eller en tilsvarende standard for kvalitetsledelsessystem,

- Forestå kvalitetssikring af svelleproduktionen,

- Løbende samarbejde med Banedanmark om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af driften af Svellefabrikken, herunder deltage i samarbejdsmøder,

- For egen regning indkøbe de nødvendige råvarer og materialer, der indgår i produktionen, i det omfang disse ikke i henhold til kontrakten er bygherreleverancer, som Banedanmark leverer,

- Stille den nødvendige tekniske og administrative ekspertise til rådighed for driften af Svellefabrikken, herunder rådgive Banedanmark om udvikling og tilpasning af produktionen,

- Bistå Banedanmark i forbindelse med ændringer af Svellefabrikken, herunder omstilling af produktionsapparatet med henblik på produktion af andre svelletyper,

- Medvirke til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af afhentningen af sveller fra fabrikken, herunder forestå læsning af sveller i forbindelse med transport af færdigproducerede sveller fra Svellefabrikken,

- Efter anmodning udarbejde tilbud på transport af sveller mellem Banedanmarks lagre i Danmark.

For information om den historiske produktion af sveller henvises til bilag 6 til kontrakten..

Driftsleverandøren forventes at overtage ansvaret for driften af svellefabrikken den 1.1.2019. Perioden fra den 1.1.2019 og forventeligt frem til den 31.5.2019 betragtes som en etableringsperiode. I denne periode samarbejder parterne tæt om hurtigst muligt at få etableret grundlaget for en stabil og effektiv drift af Svellefabrikken i overensstemmelse med kontraktens vilkår.

Kontrakten udløber den 31.12.2022. Med et skriftligt varsel på 12 måneder inden kontraktens udløb kan Banedanmark forlænge aftalen med yderligere 2 år på uændrede vilkår. Banedanmark kan foretage en sådan forlængelse 2 gange og således sammenlagt forlænge aftalen med i alt 4 år.

Den daglige ledelse af Svellefabrikken skal forestås af en fabrikschef. Fabrikschefen skal være ansat hos Driftsleverandøren (Banedanmarks kontraktpart). Kommunikationen mellem den af Driftsleverandøren antagne fabrikschef og Banedanmark skal foregå på dansk.

Kontrakten er ikke til hinder for, at Banedanmark kan indkøbe sveller af tredjemand.

Banedanmark er berettiget til at videresælge sveller til tredjemand.

Der stilles krav om, at mindst 1 stilling, som anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med en elev. De nærmere krav til elevpladsen fremgår af udbudsmaterialet.

Lovbekendtgørelse nr. 710 af 20.8.2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med senere ændringer (Virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse i forbindelse med Driftsleverandørens overtagelse af ansvaret for driften af Svellefabrikken. De nærmere oplysninger herom fremgår af udbudsmaterialet.

Ansøgere, som bliver prækvalificeret, vil have mulighed for at deltage i et informationsmøde og besigtige svellefabrikken. Informationsmødet og den første besigtigelse forventes at finde sted den 4.7.2018. For nærmere information herom henvises til punkt 2.3 i udbudsbetingelserne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Med et skriftligt varsel på 12 måneder inden kontraktens udløb kan Banedanmark forlænge aftalen med yderligere 2 år på uændrede vilkår. Banedanmark kan foretage en sådan forlængelse 2 gange og således sammenlagt forlænge aftalen med i alt 4 år.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de varer og ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages for det første på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton i henhold til long line-metoden eller andre konstruktioner/produktioner sammenlignelige hermed.

Relevansvurderingen foretages endvidere på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med anvendelse af kvalitetsledelsessystemer, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2015 eller en tilsvarende standard for kvalitetsledelsessystemer.

Ved relevansvurderingen tillægges vurderingen af referencer angående produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton i henhold til long line-metoden eller andre konstruktioner/produktioner sammenlignelige hermed større vægt end vurderingen af referencer angående anvendelse af kvalitetsledelsessystemer, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2015 eller en tilsvarende standard for kvalitetsledelsessystemer.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Vedrørende pkt. II.1.5):

Kontraktens anslåede, samlede værdi i kontraktens maksimale løbetid udgør 250 000 000 - 400 000 000 DKK.

Vedrørende pkt. II.2.7):

Kontrakten træder i kraft på tidspunktet for parternes underskrift. I perioden fra kontraktens ikrafttræden og frem til den 1.1.2019 forbereder driftsleverandøren sig på at overtage driftsansvaret.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal som en del af udarbejdelsen af det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt "ESPD") fremkomme med følgende oplysninger i ESPD del IV, afsnit B, og del V:

1) Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Banedanmark har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Efter anmodning fra Banedanmark skal der således fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Ad 1) Dokumentation for egenkapital:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Ad 2) Dokumentation for årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital (egenkapital større end DKK 0,-) i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD del IV, afsnit B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 30 000 000 DKK i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD del IV, afsnit B.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal som en del af udarbejdelsen af ansøgers ESPD fremkomme med følgende oplysninger i ESPD del IV, afsnit C og del V:

1) En liste over de betydeligste leverancer omfattende produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton efter long line-metoden eller andre konstruktioner/produktioner sammenlignelige hermed, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen;

2) En liste over de betydeligste leverancer omfattende anvendelse af kvalitetsledelsessystemer, som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2015 eller en tilsvarende standard for kvalitetsledelsessystemer, jf. punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancerne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance (herefter benævnt ”opgaven”).

Beskrivelsen af opgaven bør indeholde en klar beskrivelse af opgavens omfang. Endvidere bedes referencen så vidt muligt indeholde den økonomiske værdi af opgaven (beløb), dato for opgaven samt navn på kunden (modtageren). Hvis modtageren er identisk med ansøgeren (eksempelvis i forbindelse med anvendelsen af kvalitetsledelsessystemer) bedes dette anført. Ved angivelse af dato for opgaven bedes ansøger angive datoen for opgavens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer omfattende produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton efter long line-metoden eller andre konstruktioner/produktioner sammenlignelige hermed og 5 referencer omfattende anvendelse af kvalitetsledelsessystemer. Dette gælder, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af opgaver, skal de pågældende opgaver under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. Det er et krav, at rollen som fabrikschef besættes af en person, som er ansat hos tilbudsgiver.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et mindstekrav, at ansøger angiver mindst 1 leverance til en værdi af mindst 1 000 000 DKK omfattende produktion af sveller til jernbaner i forspændt beton eller andre konstruktioner i forspændt beton.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-convention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 14:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 29/06/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés, Inglés, Sueco, Noruego
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Ansøger skal som sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD.

ESPD´et tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. En ansøger vil blive udelukket fra at deltage i udbudsprocessen, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1), nr. 2), nr. 3), nr. 4) eller nr. 6), jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøger er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

ESPD´et skal ligeledes indeholde de i punkt III.1.2) og III.1.3) angivne oplysninger.

ESPD´et udfyldes ved først at gemme den XML- fil benævnt "ESPD", som er tilgængelig på adressen angivet i punkt I.3) og uploade denne på ESPD-hjemmesiden: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da

For yderligere vejledning om udfyldelse af ESPD´et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra juni 2017 til det fælles europæiske udbudsdokument, som kan hentes via følgende hjemmeside: https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse enheder, skal ansøger ligeledes inden tildelingsbeslutningen godtgøre, at ansøger fuldt ud råder over disse andre enheders ressourcer, der er nødvendige for at opfylde kontrakten. Ansøger kan gøre brug af det dokument benævnt "Støtteerklæring", som er tilgængelig på adressen angivet i punkt I.3).

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med afgivelse af anmodninger om prækvalifikation skal stilles til den i punkt I.1) anførte e-mailadresse. Såfremt Banedanmark skønner, at et spørgsmål er af generel interesse, vil spørgsmålet og det tilhørende svar i anonymiseret form blive offentliggjort på internetadressen angivet under punkt I.3).

Vedrørende punkt I.3) bemærkes, at bilag 9 til kontrakten indeholdende oplysninger om medarbejderne hos den hidtidige driftsleverandør vil blive udleveret til ansøger, såfremt ansøger forpligter sig til fortrolighed ved at underskrive den i udbudsbetingelserne punkt 1.5 angivne fortrolighedserklæring og sender erklæringen til kontaktpersonen angivet i punkt I.1).

Vedrørende punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgningen skal fremsendes til den i punkt I.1) anførte adresse.

Banedanmark ser gerne, at ansøgningen om prækvalifikation i form af ansøgers ESPD fremsendes i 3 papireksemplarer og i en elektronisk version (f.eks. på USB-stik eller tilsvarende). Ansøgningen kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket "Udbud af kontrakt om drift af Banedanmarks svellefabrik i Fredericia - Må ikke åbnes".

Banedanmark kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgninger i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291095
Correo electrónico: klfu@erst.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter Banedanmarks underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Andre klager skal, jf. lovens § 7, stk. 2 være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at Banedanmark har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende om, at Banedanmark har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at Banedanmark har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået

Eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at Banedanmark har underrettet tilbudsgiverne om, hvem Banedanmark vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Banedanmark om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018