Servicios - 217330-2020

11/05/2020    S91

Polonia-Pionki: Servicios de recogida de desperdicios

2020/S 091-217330

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Pionki
Dirección postal: al. Jana Pawła II nr 15
Localidad: Pionki
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-670
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Stolarski
Correo electrónico: p.stolarski@pionki.pl
Teléfono: +48 483414201
Fax: +48 483121102
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pionki.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.pionki.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na usługi: „Odbioru, transportowania i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Miasta Pionki w okresie od 1.8.2020 do 31.7.2022”

Número de referencia: IR.271.1.2020
II.1.2)Código CPV principal
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki;

2) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych, pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

2. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513000 Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Miasto Pionki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki;

2) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych, pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

2. Wykonawca jest również zobowiązany do:

1) odbioru innych odpadów z pojemników w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Miasta Pionki, a także z PSZOK, Pionki ul. Zakładowa 7;

2) świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców oraz utrudnienia w ruchu drogowym;

3) realizacji usług również w przypadkach kiedy dojazd do pojemników, wiat śmietnikowych jest utrudniony. Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Miasta Pionki istnieją nieruchomości o utrudnionym dojeździe, do których nie jest możliwy dojazd standardowym sprzętem specjalistycznym do opróżniania pojemników, np. wąskie drogi gruntowe, wąskie drogi wewnątrzosiedlowe, wąskie drogi, na których brak jest możliwości wykonania manewru zawracania itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów z tych nieruchomości mniejszym samochodem.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

4. Wykonawca jest obowiązany zbierać odpady komunalne z miejsc nie przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie gminy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki – będącym Załącznikiem do uchwały nr XVIII/118/2020 Rady Miasta Pionki z 27.1.2020.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z uchwałą nr XVIII/121/2020 Rady Miasta Pionki z 27.1.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Pionki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/08/2020
Fin: 31/07/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami);

2) posiada aktualny wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień i warunków umowy – szczegóły opisane w rozdziale 17 SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/06/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/06/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Gmina Miasto Pionki – Urząd Miasta Pionki, al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i będzie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) Ofertę wraz z Załącznikami składa się wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, których dotyczą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 12)–23) i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp jest zobowiązany do przekazania mu oświadczenia o przynależności albo jej braku, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów JEDZ oraz dokumentów wymienionych w SIWZ.

6) Klauzula informacyjna RODO – zasady ochrony danych osobowych opisane są w rozdziale 20 SIWZ.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.2) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.2) lit. b)–d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 14.1) lit. a) i lit. b) tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 14.1) lit. b) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 14.2) stosuje się.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp. Są to odwołanie i skarga do sądu i przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę przez naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują też organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej z własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego) wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/05/2020