Suministros - 218449-2019

13/05/2019    S91

Nederland-Apeldoorn: Softwarevoorzieningen

2019/S 091-218449

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: John F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7314 PS
Land: Nederland
Contactpersoon: Erwin van Beveren
E-mail: cict.inkoop.aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5bdec61bb20cd309dcabe87f5310e5b8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5bdec61bb20cd309dcabe87f5310e5b8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU aanbesteding Audiovisuele middelen en Video Conferencing

Referentienummer: IUC19-009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48700000 Softwarevoorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de opdracht wordt gesplitst in Perceel 1 voor wat betreft het Rijksdienst Video Conferencing Platform (RVCP) en in Perceel 2 voor wat betreft het beheerplatform voor Audiovisuele middelen en de client end-points van AV / VC middelen.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 5 x 2 jaar optie op verlenging. De Belastingdienst is de enige deelnemer.

In een Overheidsopdracht met lange looptijd en verlengingsopties zodat het contract past met de Rijksbrede lange termijn ambities van de Video Brug.

Perceel 2 krijgt de vorm van een Raamovereenkomst voor de deelnemers de Belastingdienst, SSC-ICT en Dictu.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

Voor beide overeenkomsten wordt 1 inschrijver gecontracteerd (en een wachtkamercontractant).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rijksdienst Video Conferencing Platform

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48700000 Softwarevoorzieningen
48515000 Software voor videoconferentie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ramingen van beide percelen zijn verwachtingen gebaseerd op historische gegevens en de daaruit volgende trend. De bedragen zijn allen in Euro’s en Inclusief BTW. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Voor perceel 1:

 Aanbestedende Dienst: inclusief Voortgezette Leveringen 4,5 Miljoen in de totale initiële looptijd van 4 jaar.

 Voor de verlengingsopties is de raming gemiddeld 2 Miljoen per jaar. Afhankelijk van of de RVCP rijksbreed volledig in gebruik wordt genomen.

Voor perceel 2:

 Aanbestedende dient en Deelnemer Belastingdienst: 25 Miljoen in de totale looptijd van 4 jaar

 Deelnemer SSC-ICT: 13 Miljoen in de totale looptijd van 4 jaar

 Deelnemer Dictu: 3 Miljoen in de totale looptijd van 4 jaar

De behoefte aan Diensten varieert per Deelnemer. Daarom zal de invulling vanuit de Deelnemers een optioneel en variabel karakter kennen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
Kostencriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 23/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 5 x 2 jaar optie op verlenging.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Alle aanvullende leveringen en diensten binnen de scope van het beschrijvend document worden gezien als mogelijke opties.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AV / VC middelen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
38652100 Projectoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ramingen van beide percelen zijn verwachtingen gebaseerd op historische gegevens en de daaruit volgende trend. De bedragen zijn allen in Euro’s en Inclusief BTW. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Voor perceel 1:

 Aanbestedende Dienst: inclusief Voortgezette Leveringen 4,5 Miljoen in de totale initiële looptijd van 4 jaar.

 Voor de verlengingsopties is de raming gemiddeld 2 Miljoen per jaar. Afhankelijk van of de RVCP rijksbreed volledig in gebruik wordt genomen.

Voor perceel 2:

 Aanbestedende dient en Deelnemer Belastingdienst: 25 Miljoen in de totale looptijd van 4 jaar

 Deelnemer SSC-ICT: 13 Miljoen in de totale looptijd van 4 jaar

 Deelnemer Dictu: 3 Miljoen in de totale looptijd van 4 jaar

De behoefte aan Diensten varieert per Deelnemer. Daarom zal de invulling vanuit de Deelnemers een optioneel en variabel karakter kennen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
Kostencriterium - Naam: EMVI / Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 23/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 5 x 2 jaar optie op verlenging.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Alle aanvullende leveringen en diensten binnen de scope van het beschrijvend document worden gezien als mogelijke opties.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-135841
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2019