La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea está actualizando parte del contenido de esta web en vista de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Servicios - 21860-2020

Submission deadline has been amended by:  75908-2020
16/01/2020    S11    Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Chełm: Servicios de suministro de software

2020/S 011-021860

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Chełmski
Dirección postal: pl. Niepodległości 1
Localidad: Chełm
Código NUTS: PL812
Código postal: 22-100
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Kraśnicki
Dirección postal: al. Niepodległości 20
Localidad: Kraśnik
Código NUTS: PL814
Código postal: 23-210
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Włodawski
Dirección postal: al. J. Piłsudskiego 24
Localidad: Włodawa
Código NUTS: PL814
Código postal: 22-200
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, etap III

Número de referencia: BPG.272.1.2020.TB
II.1.2)Código CPV principal
72268000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Powiat Chełmski

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000
48000000
80510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
II.2.4)Descripción del contrato:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 180
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0039/16

II.2.14)Información adicional

Wadium: 2 250 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Powiat Kraśnicki

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000
48000000
80510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
II.2.4)Descripción del contrato:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 180
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0039/16

II.2.14)Información adicional

Wadium: 2 200 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Powiat Włodawski

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000
48000000
80510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
II.2.4)Descripción del contrato:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 180
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0039/16

II.2.14)Información adicional

Wadium: 1 350 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dla części: 3, 7 i 18 zamówienia, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu lub rozbudowie istniejącego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej o co najmniej dwie z poniżej wymienionych usług sieciowych:

1) usługa udostępniania mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków;

2) usługa związana z płatnością elektroniczną;

3) obsługa rzeczoznawców majątkowych;

4) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych;

— w tym co najmniej 1 usługa wykonana dla miasta na prawach powiatu lub powiatu o liczbie ludności powyżej 50 000 mieszkańców;

b) dysponuje co najmniej 3 osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi, posiadającymi doświadczenie – udział w co najmniej 1 zadaniu związanym z opracowaniem, instalacją i konfiguracją lub dostosowaniem systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz związanych z nimi e-usług na poziomie 4.

Uwaga!

1. Zespół osób skierowany do realizacji danej jednej części zamówienia dla danego zakresu prac – może być wykorzystywany dla innej części.

2. Zamawiający uzna doświadczenie uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.3.3 SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3 ppkt 1–9 SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca, może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji. Zamawiający będzie oceniał doświadczenie Wykonawcy w zależności od konkretnego zakresu jego udziału i faktycznego wkładu Wykonawcy w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentu potwierdzającego faktyczny udział w wykonaniu zamówienia (np. referencje, umowa konsorcjum, umowa o podwykonawstwo). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy – dla wszystkich części odpowiednio:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc, .docx., pdf, .rtf, .xps. .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z tych podmiotów, w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców każdy z tych Wykonawców sporządza jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla wszystkich części stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga. Umowy w sprawie realizacji poszczególnych usług objętych niniejszym postępowaniem będą zawierane przez każdego z partnerów (we własnym imieniu) odpowiednio do przypadających im części zamówienia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/02/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/02/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Biuro Projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin, POLSKA (I piętro).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) – szczegółowo podstawy wykluczenia opisane są w cz. 5.4. i 5.5 SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w par. 5 Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) – szczegółowo dokumenty zostały wskazane w cz. 6.3–6.9 SIWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej egeodezja@powiat.lublin.pl. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego w systemie ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SPLublin. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. W celu korzystania z funkcjonalności systemu miniPortal w zakresie generowania kluczy publicznych do szyfrowania ofert oraz generowania kluczy prywatnych do deszyfrowania ofert niezbędne jest pobranie Aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego, etap III”, oznaczenie sprawy: BPG.272.1.2020.TB, prowadzi Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, POLSKA, tel. +48 815286600, faks +48 815286601, działający na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na rzecz wymienionych niżej Zamawiających:

1) Powiat Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, POLSKA;

2) Powiat Kraśnicki, al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, POLSKA;

3) Powiat Włodawski, al. Józefa Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, POLSKA.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: jak w pkt VI.4.1
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/01/2020