Servicios - 219643-2019

13/05/2019    S91

Polonia-Varsovia: Servicios de telefonía móvil

2019/S 091-219643

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dirección postal: Szamocka 3, 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-748
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zamówień Publicznych
Correo electrónico: sekretariatDZP@zus.pl
Teléfono: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zus.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zus.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu

Número de referencia: TZ/271/18/19
II.1.2)Código CPV principal
64212000 Servicios de telefonía móvil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32252000 Teléfonos GSM
72400000 Servicios de Internet
32552410 Módems
31712112 Tarjetas SIM
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych, które zapewniać mają między innymi: łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), multimedialną (MMS), dostęp do zasobów Internetu w technologiach LTE/HSPA+/HSDPA/UMTS/EDGE/ GPRS/GSM;

1.2. zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarze nie mniejszym niż 97 % powierzchni kraju, na poziomie umożliwiającym swobodną realizację transmisji głosu (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe) oraz realizację usług transmisji danych: łączność tekstowa (SMS), multimedialna (MMS), dostępu do Internetu;

1.3. dostawa i sprzedaż fabrycznie nowych 4990 sztuk telefonów komórkowych (dalej: telefonów) oraz 100 sztuk modemów transmisji danych (dalej: modemów) w zamówieniu podstawowym;

1.4. dostawa kart SIM 7650 sztuk w tym: 100 sztuk nieaktywnych, 5030 aktywacji głosowych i 2520 aktywacji mobilnego Internetu w zamówieniu podstawowym;

1.5. zgrupowanie wszystkich numerów komórkowych oraz wskazanych numerów stacjonarnych, w jedną sieć korporacyjną;

1.6. zapewnienie obsługi serwisowej i gwarancyjnej na dostarczony sprzęt i usługi wraz ze wsparciem technicznym i nadzorem realizowanego zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

2.1. wsparcia w sprzedaży usług i Sprzętu (obsługa konta, aktywacja usług, zamawianie Sprzętu);

2.1. czynności wsparcia serwisowego i naprawczego (obsługa napraw Sprzętu oraz zgłaszanie awarii).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie maksymalnego czasu naprawy telefonów komórkowych i modemów transmisji danych / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Zwiększenie wielkości podstawowego pakietu transmisji danych w taryfie głosowej z limitem 5GB / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Zaoferowanie taryfy głosowej z nielimitowanym pakietem transmisji danych w kraju zamiast taryfy głosowej z limitem 9 GB / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Zwiększenie wielkości pakietu transmisji danych w taryfie mobilnego dostępu do Internetu z limitem 10 GB / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Zwiększenie wielkości pakietu transmisji danych w taryfie mobilnego dostępu do Internetu z limitem 20 GB / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. możliwość sukcesywnego zwiększenia łącznej liczby posiadanych aktywacji, maksymalnie do 400 dodatkowych aktywacji, przy czym powyższa liczba dotyczy obu taryf łącznie (głosowej oraz mobilnego dostępu do Internetu);

2. możliwość sukcesywnego zakupu fabrycznie nowych telefonów (prawo opcji) w liczbie do 335 szt. (75 kategorii I, 60 kategorii II oraz 200 kategorii III) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354.).

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z Wykonawców występujący wspólnie, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie usług, których wykonanie wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych – musi być wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa dokument potwierdzający wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354)

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej i wartości tej usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT w okresie 24 miesięcy w sposób ciągły.

Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli była ona wykonywana dla co najmniej 1 000 numerów aktywnych w taryfie głosowej, przez okres minimum 24 miesięcy w sposób ciągły a wartość wykonanej usługi wynosi nie mniej niż 1 000 000,00 PLN z podatkiem VAT.

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej Wykonawca składa wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej jednej usługi), z podaniem przedmiotu usługi, wartości, daty wykonania/wykonywania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana/jest wykonywana oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Termin wykonania zamówienia: Usługi telekomunikacyjne będą świadczone po upływie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.10.2019 r., przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację usługi, w zależności które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

2. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy dostarczy:

2.1. 4 990 sztuk fabrycznie nowych telefonów komórkowych (91 kategorii I, 1 269 kategorii II oraz 3 630 kategorii III) oraz 100 sztuk fabrycznie nowych modemów mobilnego dostępu do Internetu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

2.2. 7 650 szt. kart SIM (w tym nieaktywne 100 szt., które Zamawiający będzie mógł wykorzystać do aktywacji nowych numerów lub w przypadku utraty lub uszkodzenia karty SIM);

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze istotnych postanowień umowy zawartych w pkt. 9 SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 063-146588
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/06/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/06/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C”, piętro I, sala narad - pok. 135, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. W stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z§ 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.

7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.

8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia.

9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt. 4.4.1.1. SIWZ

III. Inne informacje dodatkowe

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/05/2019