Suministros - 223879-2020

14/05/2020    S94

Polonia-Bydgoszcz: Instrumentos musicales y sus partes

2020/S 094-223879

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
Número de identificación fiscal: PL 5540313225
Dirección postal: ul. Słowackiego 7
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-008
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Dziadoń
Correo electrónico: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl
Teléfono: +48 523210687-26
Fax: +48 523212350
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Dirección del perfil de comprador: https://www.amuz.bydgoszcz.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.amuz.bydgoszcz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia państwowa
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa fortepianu koncertowego Kawai dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Número de referencia: ZP-PN-5/RID/2020
II.1.2)Código CPV principal
37300000 Instrumentos musicales y sus partes
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa fortepianu koncertowego Kawai dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy „Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważny dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

Parametry instrumentu zostały podane w poniższej tabeli:

Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważny.

Fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości.

Wykończenie: kolor – czarny połysk, lakier – poliestrowy.

Nakrywa górna z matowym lub połyskowym wykończeniem górnej powierzchni.

Logo producenta na boku fortepianu od strony widowni.

Wymiary: długość min. 273 cm max. 278 cm.

Szerokość min. 157 cm max. 161 cm.

Wysokość min. 100 cm max. 104 cm.

Waga min. 480 kg max. 540 kg.

System Duplex (skala Duplex).

Płyta rezonansowa wykonane ze świerku.

Belki szkieletowe wykonane ze świerku.

Mostki wykonane z klonu.

Młotki wykonane z mahoniu.

Trzonki młotków wykonane z grabu.

Stół klawiaturowy wyko ...

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 337 865.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008) Bydgoszcz ul. Słowackiego 7, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

„Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważny dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

Parametry instrumentu zostały podane w poniższej tabeli:

Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważny.

Fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości.

Wykończenie: kolor – czarny połysk, lakier – poliestrowy.

Nakrywa górna z matowym lub połyskowym wykończeniem górnej powierzchni.

Logo producenta na boku fortepianu od strony widowni.

Wymiary: długość min. 273 cm max. 278 cm.

Szerokość min. 157 cm max. 161 cm.

Wysokość min. 100 cm max. 104 cm.

Waga min. 480 kg max. 540 kg.

System Duplex (skala Duplex).

Płyta rezonansowa wykonane ze świerku.

Belki szkieletowe wykonane ze świerku.

Mostki wykonane z klonu.

Młotki wykonane z mahoniu.

Trzonki młotków wykonane z grabu.

Stół klawiaturowy wykonany ze świerku i buku.

Rama klawiaturowa wykonana ze świerku i buku.

Trzy pozycje otwarcia klapy.

Pedał sostenuto.

Instrument wyposażony w pokrowiec z logo producenta dopasowany do instrumentu.

Instrument wyposażony w oryginalną ławę do siedzenia.

Gwarancja 5 lat (60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru instrumentu przez Zamawiającego).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 60
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 35
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 337 865.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 7
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: spełniają następujące warunki szczegółowe: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę kopii fortepianu o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/06/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/08/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/06/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 85-008 Bydgoszcz ul. Słowackiego 7, POLSKA, pok. 03

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja przetargowa

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

— skarga do sądu.

4. Odwołanie.

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu.

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/05/2020