Suministros - 224135-2019

15/05/2019    S93

Polonia-Katowice: Equipo de red

2019/S 093-224135

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Número de identificación fiscal: 000289035
Dirección postal: Poniatowskiego 15
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 40-055
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Teléfono: +48 322083547
Fax: +48 322083568
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.sum.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.sum.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup z dostawą urządzenia sieciowego UTM dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Número de referencia: RZP/PN/55/19
II.1.2)Código CPV principal
32420000 Equipo de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia nazwany „Zakup z dostawą urządzenia sieciowego UTM dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” obejmuje:

1) 36 miesięczną usługę wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego platformy do zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji internetowych FortiWeb™100D

2) 36 miesięczną usługę wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego platformy do zapewnienia bezpieczeństwa FortiGate™300D

3) zakup i dostawę urządzenia sieciowego do systemu bezpieczeństwa sieci UTM wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją w okresie 36 miesięcy

4) szkolenie realizowane w autoryzowanym - przez producenta urządzenia - ośrodku szkoleniowym dostawcy urządzenia sieciowego i prowadzone przez trenera posiadającego autoryzację producenta urządzenia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50312300 Mantenimiento y reparación de equipos de redes de datos
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Na przedmiot zamówienia składa się:

1) 36 miesięczna usługa wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego platformy do zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji internetowych FortiWeb™100D;

2) 36 miesięczna usługa wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego platformy do zapewnienia bezpieczeństwa FortiGate™300D;

3) zakup i dostawa urządzenia sieciowego do systemu bezpieczeństwa sieci UTM wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancją w okresie 36 miesięcy;

4) szkolenie realizowane w autoryzowanym - przez producenta urządzenia - ośrodku szkoleniowym dostawcy urządzenia sieciowego i prowadzone przez trenera posiadającego autoryzację producenta urządzenia.

Zgodny ze Specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia winien być wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z parametrami opisanymi w Specyfikacji technicznej, a w części dotyczącej dostawy urządzenia winien być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany oraz odpowiednio oznaczony symbolem CE.

Termin uruchomienia wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego platformy do zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji internetowych FortiWeb™100D:

Od dnia 4.9.2019 r. i świadczenie usługi w okresie 36 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

Termin uruchomienia wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego platformy do zapewnienia bezpieczeństwa FortiGate™300D:

Od dnia 24.7.2019 r. i świadczenie usługi w okresie 36 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

Termin dostawy urządzenia:

4 tygodnie od daty zawarcia umowy i świadczenie, w okresie 36 miesięcy od daty dostawy, usługi wsparcia i gwarancji dla dostarczonego urządzenia,

Termin wykonania szkolenia dla 3 pracowników Zamawiającego:

W okresie 12 miesięcy od daty dostawy urządzenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Możliwość przedłużenia na kolejne lata w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawcy wsparcia 1 / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Możliwość przedłużenia na kolejne lata w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawcy wsparcia 2 / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Możliwość przedłużenia na kolejne lata w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawcy wsparcia 3 / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 055-126192
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/05/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/05/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-015 Katowice, POLSKA - Dział zamówień publicznych, pokój 409, otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na Platformie (https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice.

2. Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http:// www.nccert.pl/kontakt.htm.

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu ekranu użytkownika Platformy.

4. Instrukcja dla użytkownika dostępna jest na stronie Platformy https:// portal.smartpzp.pl/sumkatowice/elearning.

5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

6. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Pzp.

7. Do oferty elektronicznej należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia JEDZ, które stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(ów) i dowód wniesienia wadium gdy wnoszone jest w formie innej niż pieniężna (gwarancja, poręczenie).

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na Platformie Zamawiającego dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice w zakładce „dokumentacja postępowania”, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z podmiotami składającymi oferty w postępowaniu.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

10. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie składania dokumentów przez tych wykonawców reguluje § 7 i § 8 Rozporządzenia o dokumentach.

11. Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące dokumentów/oświadczeń składanych przez wykonawców - w SIWZ.

12. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 600,00 PLN. Szczegóły w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: — nie zawiera braków formalnych, — uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/05/2019