Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 224692-2019

15/05/2019    S93

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne

2019/S 093-224692

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 075-177301)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247046
Faks: +48 124247120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów do dializy otrzewnowej do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.19.2019.LS)

Numer referencyjny: DFP.271.19.2019.LS
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do dializy otrzewnowej do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 075-177301

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: