Servicios - 224840-2019

15/05/2019    S93    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento de licitación con negociación 

Dinamarca-Holte: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 093-224840

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Rudersdal Kommune
29188378
Øverødvej 2
Holte
2840
Dinamarca
Persona de contacto: Mikkel Karklinat
Teléfono: +45 72682036
Correo electrónico: mikka@rudersdal.dk
Código NUTS: DK013

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37afc17e-fc62-495e-910d-eb4ee86e0dd4/homepage

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37afc17e-fc62-495e-910d-eb4ee86e0dd4/publicMaterial
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37afc17e-fc62-495e-910d-eb4ee86e0dd4/homepage
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37afc17e-fc62-495e-910d-eb4ee86e0dd4/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af nyt løn- og personelsystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumstyring samt økonomi- og debitorsystem

II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Rudersdal Kommune udbyder hermed økonomisystem med tilhørende debitordel samt løn- og personalesystem, inklusiv vagtplanlægning og lønsumsstyring. Det er målet med dette udbud at lægge grundstenen til et samarbejde. Et samarbejde hvor der er vilje til at finde løsninger, der skaber den bedst mulige platform for stærk kommunal ressourcestyring - samtidig med at løsningerne styrker leverandørens forretning. Vigtigst er at gå væk fra køber-sælger rollen i kontraktperioden og i stedet lykkes i en samarbejdsrelation, der ikke handler om mersalg og kontraktrytteri.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler med henblik på størst mulig konkurrence. Delaftalerne består af følgende:

- Delaftale 1: Løn- og personalesystem, inklusiv vagtplan og lønsumsstyring,

- Delaftale 2: Økonomi og debitor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 45 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Løn- og personalesystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumstyring

Lote nº: Delaftale 1: Løn- og personalesystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumstyring
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48451000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK013
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rudersdal Kommune

II.2.4)Descripción del contrato:

Der udbydes et løn og personalesystem indeholdende vagtplansadministration. Det indebærer et IT-system til kommunens løn- og personaleadministration – herunder udbetaling af overenskomstmæssig korrekt løn samt håndtering af personaletilgang, -afgang samt fravær mv. Vagtplan udarbejder vagtplaner til brug for institutioner med døgndækning mv.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 23 589 068.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 72
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Kontraktens varighed er 72 måneder, derudover skal der være mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse til samlet 96 måneder.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere om prækvalifikation på en delaftale, vil Ordregiver foretage udvælgelse af de 5 bedst egnede ud fra nedenstående kriterier, der er oplistet i prioriteret rækkefølge. Der gås kun videre til andet kriterium, såfremt første kriterium ikke fører til den nødvendige udskillelse.

1) Antallet af ansøgers kontrakter af sammenlignelig karakter, hvor kontraktperioden ikke er udløbet;

2) Kontraktsummen på ansøgers kontrakter af sammenlignelig karakter. Her udvælges på de igangværende kontrakters samlede kontraktsum.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

- Tingsliggørelse af eksisterende data (konvertering)

- Uddannelse af brugere "det minimale forløb",

- Uddannelse af brugere "det anbefalede forløb",

- Uddannelse af brugere "det maksimale forløb",

- Implementeringsbistand,

- Læseadgang til historiske data (i 3 år).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Der kan afgives tilbud på en enkelt delaftale eller begge delaftaler. Gives der bud på begge delaftaler, har

Tilbudsgiver mulighed for at give en rabat, jf. Bilag A, pkt. 2.4.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Økonomi- og debitorsystem

Lote nº: Delaftale 2: Økonomi- og debitorsystem
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48451000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK013
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rudersdal Kommune

II.2.4)Descripción del contrato:

Der udbydes et Økonomi- og debitorsystem. Det indebærer et IT-system til administration af Kommunens økonomistyring – herunder udarbejdelse af budget og regnskab inkl. bogføring og betaling mv. Debitor håndterer kommunens tilgodehavender og sikrer opkrævning heraf.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 21 410 932.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 72
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Kontraktens varighed er 72 måneder, derudover skal der være mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse til samlet i alt 96 måneder.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere om prækvalifikation på en delaftale, vil Ordregiver foretage udvælgelse af de 5 bedst egnede ud fra nedenstående kriterier, der er oplistet i prioriteret rækkefølge. Der gåes kun videre til andet kriterium, såfremt første kriterium ikke fører til den nødvendige udskillelse.

1) Antallet af ansøgers kontrakter af sammenlignelig karakter, hvor kontraktperioden ikke er udløbet;

2) Kontraktsummen på ansøgers kontrakter af sammenlignelig karakter. Her udvælges på de igangværendekontrakters samlede kontraktsum.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Der kan afgives tilbud på en enkelt delaftale eller begge delaftaler. Gives der bud på begge delaftaler, har tilbudsgiver mulighed for at give en rabat, jf. Bilag A, pkt. 2.4.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

- Ansøger skal ikke fremsende oplysninger om økonomisk og finansiel formåen.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

- Ansøger skal ikke fremsende oplysninger om økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Liste over de 5 (fem) betydeligste leverancer af sammenlignelig karakter – Systemunderstøttelse til

Økonomistyring inkl. debitor samt løn- og personalestyring inkl. vagtplan til kommuner - der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

- en overordnet karakteristik af kontrakten,

- angivelse af kontraktlængde (beskrivelse),

- årlig omsætning for kontrakten (beløb),

- kontraktforholdets starttidspunkt (datoer),

- navnet på kunden (modtagere) jf. ESPD, del IV.C,1.b.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et mindstekrav, at ansøger har / har haft 5 kommunale kunder, hvortil de har leveret enten løn- og personaleadministration inklusiv vagtplanlægning og lønsumsstyring (Delaftale 1) eller økonomisystem inklusiv debitor (Delaftale 2) – inden for de seneste 3 år – afhængig af hvilken delaftale der søges om prækvalifikation til.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/06/2019
Hora local: 00:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 14/06/2019
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

I kontrakten er der indbygget muligheden for agilitet, og dynamisk forretningsudvikling – altså løbende tilpasning og udvikling af systemunderstøttelsen og anvendelsen af Ordregivers brug af systemet. De agile tilpasninger og den dynamiske forretningsudvikling skal ligge inden for rammerne af leverancens omfang, hvor udgangspunktet er et brugervenligt standardsystem baseret på velafprøvet, tilgængelige teknologi på det danske kommunale marked. Leverandøren kan vælge, at give tilbud på én eller begge delaftaler. Der indgås aftale med [1] leverandør pr. delaftale. Leverandøren er forpligtet til at overholde den i kontrakten angivne arbejdsklausul i hele aftaleperioden. Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder at Leverandøren ikke forskelsbehandler som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Leverandøren skal overholde alle de ILO-konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder:

— Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),

— Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),

— Mindste alder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182),

— Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt,

— Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 72405600
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/05/2019