Suministros - 231404-2019

20/05/2019    S96

Polonia-Świerzawa: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 096-231404

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Świerzawa
Dirección postal: pl. Wolności 60
Localidad: Świerzawa
Código NUTS: PL515 Jeleniogórski
Código postal: 59-540
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Grala
Correo electrónico: m.grala@swierzawa.pl
Teléfono: +48 757135360
Fax: +48 757135390
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.swierzawa.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.swierzawa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Świerzawa w ramach projektu „E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa”

Número de referencia: INGK.271.4.2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zamówienie obejmuje w ramach „E-usługi publiczne (...)”

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca następujące działania:

1) Dostawę sprzętu komputerowego i zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady z oprogramowaniem dla Gminy Świerzawa wraz z ich instalacją i uruchomieniem (m.in. komputery stacjonarne, laptopy, skanery, serwery, UPS z agregatem, klimatyzator, UTM, sprzęt do backupu danych, tablety, projektor, system konferencyjny, zestaw do steamowania, itd.)

2) Dostawę licencji oprogramowania;

3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług w tym:

— 5 szt. – 5 poziom dojrzałości (personalizacja);

— 1 szt. – 4 poziom dojrzałości (transakcja);

— 4 szt. – 3 poziom dojrzałości (dwustronna interakcja);

— 2 szt. – 1 poziom dojrzałości (informacja).

Dodatkowo zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 8 komputerów przenośnych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
48820000 Servidores
30213000 Ordenadores personales
30213100 Ordenadores portátiles
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL515 Jeleniogórski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawy i usługi będą realizowane głównie w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Miejskim w Świerzawie, pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

W ramach realizacji Zamówienia wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny, obejmujący zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platformę Obsługi Klienta itp. oraz e-usługi na 3, 4 oraz 5 poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla niepełnosprawnych. Wdrożony system musi współpracować zarówno z komputerami typu desktop oraz urządzeniami mobilnymi typu laptop, tablet czy smartfon.

W ramach projektu odbędą się poniższe działania – zakup i wdrożenie:

a) Platformy Obsługi Klienta (POK),

b) Portalu zgodnego z WCAG 2.0,

c) Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD),

d) Systemu płatności elektronicznych,

e) Modernizacji BIP wraz z migracją danych,

f) Baz danych oraz oprogramowania koniecznych do świadczenia e-usług,

g) Brokera integracyjnego umożliwiającego używanie profilu zaufanego ePUAP do podpisywania wniosków/formularzy w module obsługi klienta,

h) Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych,

i) Integracji wykorzystywanych systemów dziedzinowych wraz z ich modernizacją i migracją danych,

j) Szyny usług integrującej usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe np. automatyzację przepływu deklaracji podatkowych z platformy ePUAP, EZD do systemów podatkowych,

k) Platformy usług publicznych udostępniającej dane z systemów dziedzinowych,

l) Aplikacji mobilnej na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowanej z platformą usług publicznych,

m) Platformy konsultacji społecznych,

n) Budżetu obywatelskiego,

o) E-rady,

p) Systemu informacji przestrzennego GIS z digitalizacją zbiorów w celu zasilenia systemu,

q) Systemu służącego do planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla jednostek organizacyjnych,

r) Systemu backupów biznesowych,

s) Modułów e-przedsiębiorca i e-tablica,

t) Aplikacji mobilnej do e-usługi dot. wywozu odpadów,

u) Sprzętu komputerowego i serwerowego (komputery stacjonarne 20 szt., laptopy 4 szt, skanery 3 szt., szafa serwerowa, serwer dziedzinowy, serwer do e-usług, klimatyzator, UPS z agregatem prądotwórczym, urządzenie UTM dla jednostek podległych, sprzęt do backupu danych),

v) Zestawu do obsługi posiedzeń i sesji Rady (tablety 15 szt., projektor i ekran, bezprzewodowy system konferencyjny, zestaw do streamowania),

w) Szkolenia,

x) Testy bezpieczeństwa.

Na skutek realizacji niniejszej części zamówienia zostanie wdrożone 12 e-usług, w tym:

5 e-usług na poziomie 5 - Użytkownik ma możliwość załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną z jednoczesną personalizacją obsługi tj. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika (formularze są częściowo uzupełnione). Usługa umożliwia dokonanie płatności przez internet oraz ma możliwość samodzielnego inicjowania kontaktu z klientem. Możliwość śledzenia stanu załatwienia sprawy.

1 e-usługa na poziomie 4 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki oraz dokonania płatności, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

4 e-usługi na poziomie 3 - Użytkownik ma możliwość dostępu do formularzy online, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną, Urząd odpowiada na złożone dokumenty.

2 e-usługi na poziomie 1 - Użytkownik ma możliwość skorzystania z udostępnionych informacji.

Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań na zasadach określonych w SIWZ.

Dodatkowo w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” - dostawa 8 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (WGiA) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 210
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa” – projekt nr RPDS.02.01.01-02-0024/17 „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego" – projekt grantowy Nr POPC.03.01.00-00-0108/18

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Urząd Miejski w Świerzawie, pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa, pokój nr 5, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu, dokonania ich odszyfrowania i otwarcia za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Oferty będą otwierane w kolejności ich wpływu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN)

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

2.1. Pieniądzu,

2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. Gwarancjach bankowych,

2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019, poz. 310).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, istotne postanowienia umowy oraz pozostałe informacje niezbędne do sporządzenia oferty zawarto w dokumentacji postępowania tj. SIWZ z załącznikami.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2019