Suministros - 231633-2019

20/05/2019    S96

Bélgica-Gante: Autobuses eléctricos

2019/S 096-231633

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: AZ Maria Middelares
Dirección postal: Buitenring Sint-Denijs 30
Localidad: Gent
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
Persona de contacto: De heer Jürgen Van de Walle
Correo electrónico: Jurgen.vandewalle@azmmsj.be
Teléfono: +32 92462623
Fax: +32 92469659
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.azmmsj.be
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/712/QV/2019
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Autonomous shuttle project

Número de referencia: 2019/712-2
II.1.2)Código CPV principal
34144910 Autobuses eléctricos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34000000 Equipos de transporte y productos auxiliares
34100000 Vehículos de motor
34114000 Vehículos especiales
34144900 Vehículos eléctricos
34996000 Equipo de control, seguridad o señalización para carreteras
35710000 Sistemas de mando, control, comunicación e informáticos
45213315 Trabajos de construcción de marquesinas de paradas de autobús
51200000 Servicios de instalación de equipos de medida, verificación, pruebas y navegación
60100000 Servicios de transporte por carretera
60130000 Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera
60140000 Transporte no regular de pasajeros
63712000 Servicios complementarios para el transporte por carretera
72212330 Servicios de desarrollo de software de planificación y productividad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30 te 9000 Gent

II.2.4)Descripción del contrato:

Verduidelijking: In dit document zullen de volgende namen gebruikt worden om naar de partijen te verwijzen:

‘klant-ziekenhuis” is AZ Maria Middelares

‘inschrijver’ = het bedrijf dat het volledig autonome shuttle project ontwikkelt en uitvoert.

Algemeen doel en beschrijving

Met het autonome ‘last mile/first mile’ shuttle project wil AZ Maria Middelares de ingang van het ziekenhuis verbinden met de halte van het openbaar vervoer dat zich op zo’n 600-700 meter van het ziekenhuis bevindt. Het project is een onderdeel van het plaatselijk duurzaam mobiliteitsbeleid. Dagelijks begeven zich 250-450 mensen naar het ziekenhuis door gebruik te maken van het openbaar vervoer die hopen om de afstand tussen beide punten gemakkelijk te overbruggen. Onder deze groep van mensen behoren individuen die bijzondere zorg nodig hebben zoals ouderen en mensen met een beperking.

Dit project omvat een autonome shuttle dienst met een hoge frequentie (minimaal om de 10 minuten een shuttle) die van 7 tot 21 uur operationeel is op het private terrein van de ziekenhuizen met een openbaar karakter, het impliceert dat het terrein ook toegankelijk is voor ander verkeer alsook derden die geen werknemer zijn van het ziekenhuis. De route over de openbare parking is aangegeven op de bijgevoegde kaart. Omdat er geen voorbehouden bedding voor de shuttle vastgelegd voorzien is, zal het voorgestelde systeem moeten navigeren tussen voetgangers, (elektrische) fietsen en gemotoriseerde voertuigen. Afhankelijk van welke technologie de inschrijver voorstelt, kunnen er infrastructurele aanpassingen geïmplementeerd worden om de complexiteit van het verkeer te reduceren – bijvoorbeeld externe camera’s, verkeerslichten, verkeersdrempels,.... Deze aanpassingen zullen uitgevoerd worden door en zal de verantwoordelijkheid zijn van AZ Maria Middelares. Het voertuig rijdt aan een snelheid van om en bij de15-20 km/uur.

Het voorgesteld voertuig dient een autonomie en oplaadtijd te hebben die past bij de beschreven use-case. Een discontinue dienst of een dienst na oproep ("on-call service") om de operationele tijd te optimaliseren kan worden toegepast, zolang front and back end integration en een gebruikersinterface opgenomen zijn in het voorstel. Een oproepknop bij de haltes, een GSM-app voor reservatie e.d. kunnen overwogen worden.

Het voertuig moet beschikken over een passagiersinterface via dewelke hebben dat navigatieinformatie gedeeld kan worden, alsook specifieke inhoud die door AZ Maria Middelares wordt aangeleverd.

Veiligheid is primordiaal bij het inzetten van autonome voertuigen. Daarom moet de autonome shuttle voldoen aan algemene veiligheidsnormen. Een opgeleide professional, medewerker van AZ Maria Middelares zonder specifieke vooropleiding die opgeleid wordt door de inschrijver – een steward of operator genoemd – zal in het voertuig aanwezig zijn wanneer het in gebruik is totdat er voldoende vertrouwen is in de werking ervan. Het doel is om na deze fase te kunnen overgaan naar een fase waarin de aanwezigheid van een steward of operator niet langer vereist is.

Ingesloten kan u een sitemap vinden van het beoogde shuttletraject op onze terreinen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Beoordelingscriterium Technische en functionele specificaties / Ponderación: 50
Criterio de calidad - Nombre: Beoordelingscriterium Dienst na verkoop / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Beoordelingscriterium Prijs / Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 29/11/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Omzetcijfers van de afgelopen 3 jaar.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Conformiteit met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) - Verordening (EU) 2016/679 van 27.4.2016 van het Europees Parlement en de Raad.

De overeenkomst in bijlage dient ingevuld en ondertekend en toegevoegd bij de offerte in het kader van de verplichtingen inzake GDPR.

2. Referentieprojecten

3. Beroep op draagkracht van derden.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Minimumeisen: Volledig ingevulde en ondertekende verwerkersovereenkomst, zie object in bijlage

2. De inschrijver dient ervaring te kunnen voorleggen in minimaal 3 referentieprojecten waarin een level 4 autonoom voertuig voor personenvervoer ontwikkeld en geïmplementeerd werd dat binnen de lokaal van toepassing zijnde veiligheidsprocedures en reglementering - daar waar het voertuig werd ingezet - veilig navigeert in een omgeving waarin verwacht kan worden dat voertuigen, voorwerpen en personen onvoorspelbaar op het traject van het voertuig verschijnen en waarbij het voertuig niet rijdt op sporen (zoals van een tram/trein) maar op een normaal wegdek en waarbij "normaal wegdek" geïnterpreteerd dient te worden als een conventioneel wegdek met relatief egale oppervlakken, zoals b.v asfalt, steen, beton of combinaties hiervan.

De inschrijver was hierbij minimaal verantwoordelijk voor: (i) -de volledige ontwikkeling van het voertuig gebruik makend van interne bedrijfsmiddelen; (ii) - de integratie van alle systeemcomponenten van het voertuig zoals aangeleverd door andere consortium partners of onderaannemers;(iii) - de volledige uitwerking van de software voor de automatische piloot die het voertuig toeliet om semi autonoom of volledig autonoom te rijden en hierbij de juiste beslissingen te nemen.

Bij elke referentie worden de contactgegevens opgegeven van (i) de opdrachtgevers en (ii) de voornaamste projectpartners. Deze kunnen door AZ Maria Middelares gecontacteerd worden ter verificatie van de aangeboden informatie.

Op vraag van AZ Maria Middelares organiseert de inschrijver een referentiebezoek.

3. Indien de inschrijver voor het voldoen aan de selectiecriteria zich wenst te beroepen op andere partijen (derden dan wel onderaannemers) dient hij aan te tonen dat hij over de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van de opdracht zal beschikken.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Inglés, Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/10/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 09:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen
Dirección postal: Opgeëistenlaan 401A
Localidad: Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2019