Suministros - 239768-2020

25/05/2020    S100

Polska-Inowrocław: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2020/S 100-239768

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Inowrocław
Adres pocztowy: ul. Królowej Jadwigi 43
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Rychłowski
E-mail: zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu
Tel.: +48 523555810
Faks: +48 523540490
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminainowroclaw.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kruszwica
Adres pocztowy: ul. Nadgoplańska 4
Miejscowość: Kruszwica
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-150
Państwo: Polska
E-mail: um@kruszwica.um.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kruszwica.um.gov.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pakość
Adres pocztowy: ul. Rynek 4
Miejscowość: Pakość
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-170
Państwo: Polska
E-mail: um@pakosc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pakosc.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rojewo
Adres pocztowy: Rojewo 8
Miejscowość: Rojewo
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-111
Państwo: Polska
E-mail: rojewo@rojewo.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rojewo.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa Biskupia
Adres pocztowy: ul. Topolowa 2
Miejscowość: Dąbrowa Biskupia
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-133
Państwo: Polska
E-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dabrowabiskupia.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gniewkowo
Adres pocztowy: ul. 17 Stycznia 11
Miejscowość: Gniewkowo
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-140
Państwo: Polska
E-mail: urzad@gniewkowo.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gniewkowo.com.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Inowrocławski
Adres pocztowy: ul. Aleja Ratuszowa 38
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://inowroclaw.powiat.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://platformazakupowa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Numer referencyjny: RI.I.271.6.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2021 do 31.12.2021 do 1 341 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 10 574,25 MWh, z tego:

1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 6 705,75 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ;

2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 3 868,50 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla Zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 474 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 6.705,75 MWh, z tego:

— strefa I 4 903,28 MWh,

— strefa II 1 802,47 MWh,

— strefa III 0,00 MWh.

4. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie Zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Przewidywane kolejne zamówienie w II–III kwartale 2021 roku.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Określono w pkt XIX SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.gminainowroclaw.eu

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 867 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 3 868,50 MWh, z tego:

— strefa I 3 376,80 MWh,

— strefa II 484,70 MWh,

— strefa III 0,00 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie Zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Przewidywane kolejne zamówienie w II–III kwartale 2021 roku

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Określono w pkt XIX SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.gminainowroclaw.eu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego (szczegółowo opisane w SIWZ).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.755 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy, w tym dopuszczalne zmiany w zawartej umowie, zostały zawarte w pkt XVII SIWZ oraz Załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów /dalej zabezpieczenie/– dotyczy zarówno części 1, części 2, zgodnie z rozdz. XVI SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 194-438358
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Gminy w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, sala obrad – pokój nr 5, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnego postępowania II–III kwartał 2021 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp;

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100);

2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

8. Standardy jakościowe: przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.).

9. Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl, informacje dostępne rozdz. VIII SIWZ.

10. Zgodnie z treścią art. 10a ust.5 ustawy Pzp ofertę /formularz oferty/ oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: zgodnie z art. 182 ustawy Pzp (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020