Servicios - 242470-2019

Submission deadline has been amended by:  560565-2019
24/05/2019    S100

Nederland-Someren: Recruteringsdiensten

2019/S 100-242470

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Someren
Nationaal identificatienummer: 242166316
Postadres: Postbus 290
Plaats: Someren
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5710 AG
Land: Nederland
Contactpersoon: Marloes Timmermans
E-mail: m.timmermans@bizob.nl
Telefoon: +31 610891707
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=122271
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=122271
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Externe inhuur medewerkers (MSP) gemeente Someren

Referentienummer: BIZOB-2019-SOM-MTI-00258
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000 Recruteringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst wil een MSP dienstverlener contracteren en daarmee een partnership aangaan die een complete oplossing kan leveren met betrekking tot het integrale vraagstuk van de "Inhuur van externe medewerkers". Dit betreft alle inhuur (met uitzondering van payrolldienstverlening) van externe medewerkers waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid, ontzorging, transparantie en kostenbeheersing voorop staan.

De totale omvang van externe inhuur wordt ingeschat op circa EUR 2 300 000 per jaar (excl. btw). Dit betreft een gemiddelde schatting over de jaren 2017 en 2018. Het genoemde volume dient slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode tot 31.7.2021 met de mogelijkheid om de overeenkomst 2 maal te verlengen voor een periode van 1 jaar. Het streven is om de overeenkomst in te laten gaan per 1.10.2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Someren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wil een MSP dienstverlener contracteren en daarmee een partnership aangaan die een complete oplossing kan leveren met betrekking tot het integrale vraagstuk van de “Inhuur van externe medewerkers”. Dit betreft alle inhuur (met uitzondering van payrolldienstverlening) van externe medewerkers waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid, ontzorging, transparantie en kostenbeheersing voorop staan.

De totale omvang van externe inhuur wordt ingeschat op circa EUR 2 300 000 per jaar (excl. btw). Dit betreft een gemiddelde schatting over de jaren 2017 en 2018. Op dit moment heeft gemeente Someren geen uitzendkrachten ingehuurd dus zijn de cijfers berust op detachering en ZZP’ers. Het genoemde volume dient slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Eén van de te realiseren doelen is het verkrijgen van managementinformatie over de volledige inhuur. De MSP dienstverlener wordt ondersteund door een VMS. Om inzicht aan de aanbestedende dienst te verschaffen wordt een Webportal ter beschikking gesteld waarin de aanbestedende dienst verschillende gegevens / informatie kan inzien en behoort daarmee ook tot de opdracht.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode tot 31.7.2021 met de mogelijkheid om de overeenkomst 2 maal te verlengen voor een periode van 1 jaar. Het streven is om de overeenkomst in te laten gaan per 1.10.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: Kansen document / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Risico document / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan en planning / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Interview sleutelfunctionarissen / Weging: 16
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Someren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2019