Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 242513-2019

24/05/2019    S100

Polska-Lublin: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

2019/S 100-242513

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Al. Racławickie 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Lis
E-mail: monika.lis@umlub.pl
Tel.: +48 814485275
Faks: +48 814485271
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umlub.pl
Adres profilu nabywcy: http://umlub.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://umlub.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://umlub.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania uczelnią (UM-ZP-262-24/19)

Numer referencyjny: UM-ZP-262-24/19
II.1.2)Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania uczelnią

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”.

3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu Umowy następujące czynności, tj.: wykonanie analizy przedwdrożeniowej, wdrożenie Systemu ZSI, świadczenie usług Gwarancji oraz Utrzymania ZSI były wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000 Serwery
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72254000 Testowanie oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu Umowy następujące czynności, tj.: wykonanie analizy przedwdrożeniowej, wdrożenie Systemu ZSI, świadczenie usług Gwarancji oraz Utrzymania ZSI były wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie utrzymania Systemu, na warunkach podobnych do zamówienia podstawowego, w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia podstawowego

3. W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczanego, Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250 000,00 PLN

5. Środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

5.1. Zakres realizowany w ramach projektu „IP.UML – Innowacyjna Platforma elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” - 4 213 020,00 PLN brutto

5.2. Zakres realizowany w ramach projektu „HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” - 4 765 125,00 PLN brutto

5.3. Zakres realizowany w ramach utrzymania ZSI - 1 600 000,00 PLN brutto

Cd. pkt II.2.14

7.6. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 7.5.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.6 stosuje się odpowiednio.

7.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.4.1. składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność i działanie Obszarów funkcjonalnych Systemu przez stronę www / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Cena osobodnia pracy programisty/konsultanta/szkoleniowca / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 17
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2027
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0038/16-00 z dnia 28.06.2018r. oraz umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z023/17-00 z dnia -8.05.2018r. cd z pkt III.1.3. - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cd. z pkt II.2.13

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się środkami na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

a) w zakresie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał minimum dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda (słownie: dwa miliony złotych brutto), polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, w jednostkach zatrudniających na dzień zakończenia wdrożenia nie mniej niż 1 000 pracowników, zawierającego minimum następujące moduły Finanse – Księgowość, Kadry – Płace, Controling, Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa

Minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), polegającą na wdrożeniu minimum pięciu e-usług co najmniej na 4 poziomie dojrzałości w ramach jednego zamówienia,

Minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), polegającą na wdrożeniu systemu elektronicznego obsługującego wnioski studenckie, działające w oparciu o Elektroniczny Obieg Dokumentów zintegrowany z systemem dziekanatowym.

b) w zakresie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum:

Kierownika projektu (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania, kontroli i organizacji projektów informatycznych,

Kwalifikacje zawodowe poparte certyfikatem metodyki zarządzania projektami, wydanym przez właściwą instytucję uprawnioną do wydawania takich certyfikatów, na poziomie wyższym niż minimalny, w zakresie metodyki, która będzie wykorzystana podczas realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu (nr postępowania UM-ZP-262-24/19),

Doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach informatycznych polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami dydaktycznymi o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Specjalistę ds. systemu obsługi procesu kształcenia (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach informatycznych polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami dydaktycznymi zawierającego minimum jeden moduł webowy o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł)

Kwalifikacje zawodowe poparte certyfikatem metodyki zarządzania projektami wydanym przez właściwą instytucję uprawnioną do wydawania takich certyfikatów na poziomie wyższym niż minimalny

Specjalistę ds. systemu klasy ERP (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zrealizowanych projektach informatycznych polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP zawierającego minimum jeden moduł webowy o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Kwalifikacje zawodowe poparte certyfikatem metodyki zarządzania projektami wydanym przez właściwą instytucję uprawnioną do wydawania takich certyfikatów na poziomie wyższym niż minimalny

Architekta systemów IT (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Kwalifikacje zawodowe poparte certyfikatem w zakresie budowy i zarządzania architekturą korporacyjną, wydany przez właściwą instytucję uprawnioną do wydawania takich certyfikatów,

Analityków systemów IT (2 osoby), posiadających następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie m.in.: analiz potrzeb użytkowników, analiz zasobów informacyjnych i technicznych,

Programistów (2 osoby), posiadających następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w uczelniach wyższych o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Kwalifikacje oraz doświadczenie z zakresu projektowania, programowania, instalacji i konfiguracji aplikacji z zakresu zintegrowanych systemów informatycznych,

Specjalistów ds. wdrożeń (2 osoby), posiadających następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrożeń potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w uczelniach wyższych o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł,

Specjalistę ds. infrastruktury serwerowej (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch projektach teleinformatycznych, których przedmiotem była dostawa i instalacja infrastruktury serwerowej o wartości co najmniej 500 000 brutto PLN (słownie: pięćset tysięcy zł).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w punkcie 1.2 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w podpunkcie 1.2.3 a);

3.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.1, oraz w rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1 – 1.2, tj. o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w pkt. 1.2.2. i 1.2.3. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej w punkcie 4, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

X. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

1. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe,

1.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

1.3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą:

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX SIWZ, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

2. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale IX pkt 5.1, Wykonawca złoży:

Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

4. W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1 dotyczącego podwykonawców.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów.

B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale III SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):

7.1. W zakresie warunku określonego w rozdz. IX SIWZ pkt 1.2.2. Wykonawca złoży:

7.1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

7.2. W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. IX pkt 1.2.3. a) Wykonawca złoży:

7.2.1. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ);

7.3. W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. IX pkt 1.2.3. b) Wykonawca złoży:

7.3.1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ);

7.4. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

7.4.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.4.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

7.4.5. oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ):

a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

c) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych,

d) o braku przyczyn leżących po jego stronie, z powodu których nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 składa odpowiednio:

7.5.1. w pkt 7.4.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp.

7.5.2. w pkt. 7.4.2. – 7.4.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

cd. pkt II.2.13

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/08/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, POLSKA, pokój nr 030, poziom -1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”, „System”) pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania UM-ZP-262-24/19

2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.

W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych w rozdziale III SIWZ.

4. Oferty, oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, według instrukcji opisanej w rozdziale III SIWZ.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

W momencie opublikowania ogłoszenia, na platformie zakupowej (www.umlub.eb2b.com.pl) dostępna będzie kompletna dokumentacja postępowania, w której są szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP, KIO
Miejscowość: nd.
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”.

3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2019