Servicios - 242582-2019

24/05/2019    S100

Dinamarca-Hillerød: Servicios de contratación

2019/S 100-242582

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ATP
Número de identificación fiscal: 43405810
Dirección postal: Kongens Vænge 8
Localidad: Hillerød
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 3400
País: Dinamarca
Persona de contacto: Thomas Gutzon Brand
Correo electrónico: tgb@atp.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://permalink.mercell.com/97876466.aspx
Dirección del perfil de comprador: http://atp.dk/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/97876466.aspx
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/97876466.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rammeaftale om levering af search- og relaterede ydelser til ATP - Executive segment

II.1.2)Código CPV principal
79600000 Servicios de contratación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

ATP udbyder en rammeaftale til searchydelser (rekruttering) samt relaterede ydelser til Executive segmentet til ATP.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hillerød

II.2.4)Descripción del contrato:

— En konsulentydelsespakke (ydelsesnr. 1 i Bilag 2a (Tilbudsliste)), der skaber klarhed over, hvordan ATP's human capital ser ud i forhold til de profiltyper, der er omfattet af Executive segmentet, samt hvilke tiltag ATP bør igangsætte for både at fastholde og tiltrække de dygtigste kandidater indenfor Executive segmentet. Senior finance specialister af international kaliber er endvidere en del af konsulentydelsespakken (ydelsesnr. 4). Som en del af konsulentydelsespakken ser ATP endvidere gerne, at konsulenten kan bistå ATP med at indhente information om human capital for Executive segmentet i virksomheder, som ATP overvejer at investere i:

— Searchydelser indenfor Executive segmentet, herunder følgende profiltyper:

A) Executive niveau (ydelsesnr. 2 i Bilag 2a (Tilbudsliste)):

(i) Bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsesmedlemmer er i denne sammenhæng defineret som medlemmer til ATP´s bestyrelse)

(ii) C-Level (C-level er i denne sammenhæng defineret som CEO, CIO, CFO og CRO.)

(iii) Koncernledelsesmedlemmer (Koncernledelse er i denne sammenhæng defineret som det ledelseslag med direkte reference til CEO, som sidder i koncernledelsesgruppen, også betegnet som direktionen.)

B) Senior manager niveau (ydelsesnr. 3 i Bilag 2a (Tilbudsliste)):

Senior managers er i denne sammenhæng defineret som vicedirektører og underdirektører med reference til en koncerndirektør.

— Enkeltstående ydelser i form af Ledelses assessment (ydelsesnr. 5 og 6 i Bilag 2a (Tilbudsliste)) for alle stillingsniveauer indenfor Executive segmentet - også for allerede ATP ansatte medarbejdere. Ledelses assessment er i denne sammenhæng defineret som en testpakke til afdækning af kandidater og ATP ansatte medarbejdere indenfor Executive segmentets kapacitet og potentiale - herunder kognitive som psykometriske tests, samt feedback til testpersoner.

ATP er Danmarks største pensions-, investerings- og administrationsforretning. Det forventes derfor, at tilbudsgiver primært skal searche fra stillinger i Executive segmentet fra den offentlige administration samt Pensionssektoren omfattende virksomheder med et minimum AUM på 100 000 000 000 DKK. Pensionssektoren er i denne sammenhæng defineret som de pensionsselskaber i Danmark, der forvalter selskabets formue, og som ligeledes administrerer udbetalinger til kunderne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Forlængelse af Rammeaftalen kan foretages to (2) gange med op til 12 måneder pr. gang.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og lavere transaktionsomkostninger ved ikke at opdele rammeaftalen i flere delkontrakter.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre nedenstående angivne relevante afsluttede referencer inden for de seneste to (2) år i relation til de i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) anførte profiltyper. Kun referencer, der vedrører rekrutterings-/searchprojekter, som er afsluttet på ansøgningsfristen, vil blive tillagt betydning. Ved afsluttede rekruttering/search-projekter menes projekter, som er afsluttet ved

Indgåelse af én ansættelseskontrakt; ved referencer, som omfatter flere ansættelseskontrakter tæller hver kontrakt som ét projekt.

Følgende referencer skal oplyses:

— 2 referencer på bestyrelsesmedlemmer som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK,

— Én reference på C-level / medlemmer af koncernledelsen som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK,

— Én reference på C-level / medlemmer af koncernledelsen som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for offentlig administration i lønramme 41+,

— 4 referencer på Senior Management niveau (jf. ovenfor punkt II.2.4) som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK.

Ordregiver ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de 5 felter i ESPD (online formular):

A) Navn på referencen samt angivelse af branche for referencen (Dette skal være Pensionssektoren eller offentlig administration) - dette indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference.

B) Tidspunkt for hvornår projektet blev afsluttet - dette indsættes i feltet "Slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference.

C) Profiltype i forhold til de i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4 anførte profiltyper inkl. AUM for virksomheden de blev ansat i for Pensionssektoren eller lønramme for den stilling de blev ansat i indenfor offentlig administration. (Bemærk mindstekrav for AUM for Pensionssektoren og lønramme for offentlig administration) - dette indsættes i feltet "Beskrivelse" - dette skal ske for hver enkelt reference. De resterende felter i ESPD (online formular) "Beløb" og "Startdato" skal ikke udfyldes.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver opgiver to (2) Referencer på bestyrelsesmedlemmer som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver opgiver én (1) Reference på C-Level / medlemmer af koncernledelsen som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver opgiver én (1) Reference på C-level / medlemmer af koncernledelsen som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for offentlig administration i lønramme 41+.

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver opgiver fire (4) Referencer på Senior Management niveau (jf. ovenfor punkt II.2.4) som tilbudsgiver i et search forløb har fået ansat inden for Pensionssektoren hos en virksomhed med AUM på minimum 100 000 000 000 DKK.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul i kontrakten med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Tilbudsgiver besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i Udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at Tilbudsgiveren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr. 7, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens § 159, stk. 2. For Tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal Tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af ansøger, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Tilbudsgiver og den juridiske enhed, som Tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som Tilbudsgiveren baserer sig på skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Dirección de internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/05/2019