Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 243930-2019

27/05/2019    S101

Rumanía-Bucarest: Procesador de datos

2019/S 101-243930

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Número de identificación fiscal: 4266081
Dirección postal: Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 030044
País: Rumania
Persona de contacto: Iulia Hermina Varodin
Correo electrónico: gloria.popescu@osim.ro
Teléfono: +40 213060800
Fax: +40 213123819
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.osim.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare, instalare, configurare Sistem Hardware pentru Stocare Centralizată de Date și migrare date

Número de referencia: PAAPD1069624;PAAPD1069381;PAAPD1069785
II.1.2)Código CPV principal
30236200 Procesador de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acest echipament este critic pentru funcţionarea sistemului informatic din OSIM deoarece are rolul de a stoca centralizat (şi astfel de a permite realizarea backup-ului centralizat) pentru:

— Toate bazele de date folosite în OSIM, respectiv Soft Comun pentru Inventii, Marci, DM, ROBO pentru Mărci şi DM, ROPATENT Search pentru Invenţii, colecţia de dosare Mărci şi DM scanată în format .pdf, colecţia de descrieri de brevte naţionale în format .pdf, pagina de Intranet a OSIM,

— Toate informaţiile care permit accesul utilizatorilor de calculatoare din OSIM la reţeaua internă şi la imprimantele de reţea existente.

Sistemul propus spre achiziţionare conţine valorile estimate, astfel:

— O componenta hardware = valoare estimata 730 000 RON fără TVA,

— O componenta software = valoare estimata 45 800 RON fără TVA,

— O componenta servicii instalare, configurare, migrare date = valoare estimata 100 000 RON fără TVA.

Formularul de oferta va fi completat in mod corespunz [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 875 800.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48611000 Paquetes de software de bases de datos
72265000 Servicios de configuración de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3.

II.2.4)Descripción del contrato:

Specificatiile tehnice, cerintele de instalare si de configurare se regasesc in caietul de sarcini incarcat in SEAP.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 7
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ofertantii trebuie sa fie este autorizat sa furnizeze, instaleze si configureze sisteme hardware la terti, conform art. 15 din Legea nr. 395/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Cerinta nr. 1

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Cerinta nr. 2

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 3

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 4

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Persoane cu functie de decizie din cadrul OSIM:

— Ionut Barbu — Director General,

— Simona Georgescu — Director Economic,

— Catalin Nitu — Director Directia Juridica, Contestatii, Cooperare Internationala si Afaceri Europene,

— Iulia Hermina Varodin — Sef Serviciul Achizitii Publice,

— Popescu Gloria Iohana — Expert achizitii publice,

— Adriana Atanasoaie — Sef serviciul BDSI,

— Radu Moisescu — Expert BDSI,

— Daniel Mirsu — Expert BDSI,

— Eugenia Nicolae — Director DSTI,

— Gratiela Costache — Sef Serviciul Juridic,

— Uhr Mihaela — consilier juridic,

— Marius Maruda — Consilier juridic,

Nota.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic detine o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constitui [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cifra de afaceri anuala generala. Document din care să reiasă cifra anuală de afaceri, cel puțin egală cu 1 751 600 RON pentru ultimii 3 ani (pentru echivalența leu-alta valută se va folosi cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte). Pragul reprezintă valoarea estimată a achiziției x 2 (875 800 RON x 2 = 1 751 600 RON).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va solicita completarea DUAE. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Avand in vedere Notificarea nr. 256/2016, se solicita ofertantilor, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentele tertilor sustinatori, acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator:

(a) Extrase bancare corespunzatoare,

(b) Prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic,

(c) Un document care sa prezinte cifra totala de afaceri a operatorului economic si acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele, operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrări, instalări și configurări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, în conformitate cu art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții trebuie să facă dovada experienței similare și prin documente justificative (orice document din care să reiasă îndeplinirea unui contract/unor contracte care au avut obiecte similare respectiv furnizare, instalare și configurare de echipamente hardware).

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor instalări și configurări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, în conformitate cu art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții trebuie să facă dovada experienței similare și prin documente justificative (orice document din care să reiasă îndeplinirea unui contract/unor contracte care au avut obiecte similare respectiv furnizare, instalare și configurare de echipamente hardware).

Diplome de studii si calificari profesionale furnizorul se va asigura ca transportul, instalarea echipamentelor si servciile de instalare si configurarea echipamentelor, precum si migrarea datelor de pe vechiul echipament pe noul echipament, la sediul OSIM va fi efectuată numai cu personal calificat și certificat pentru acele produse si servicii.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va solicita completarea DUAE si certificatele/documentele, in sustinerea experientei similare, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Avand in vedere Notificarea nr. 256/2016, se solicita ofertantilor, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentele tertilor sustinatori, acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator.

Se va solicita completarea DUAE si certificatele/documentele in sustinerea experientei similare, ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Avand in vedere Notificarea nr. 256/2016, se solicita ofertantilor, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentele tertilor sustinatori, acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator.

Furnizorul are obligația de a prezenta toate certificările personalului care va asigura instalarea și configurarea echipamentelor la sediul OSIM, precum si migrarea datelor de pe vechiul echipament pe noul echipament.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/08/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii Comisie de evaluare si reprezentantii operatorilor economici ofertanti.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/05/2019