Suministros - 244028-2019

27/05/2019    S101

Rumanía-Bucarest: Equipo audiovisual

2019/S 101-244028

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerul Educației Naționale
Número de identificación fiscal: 13729380
Dirección postal: Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 28–30, sector 1
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010168
País: Rumania
Persona de contacto: Yvonne Lacrois
Correo electrónico: office.uipffs@edu.gov.ro
Teléfono: +40 214056284
Fax: +40 213120140
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.edu.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Monitoare tactile, sistem videoconferință, software webinar și transmisii video, servicii de internet în bandă largă, servicii cloud pentru proiect CRED

Número de referencia: 2019/CRED/2
II.1.2)Código CPV principal
32321200 Equipo audiovisual
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Lot 1:

— Echipamente videoconferință (teleprezență) — 13 buc.,

— Display TV – 13 buc.,

— Touchscreen pentru centrele resurse și parteneri — 13 buc.,

— Servicii și software pentru asigurarea de transmisii live în cloud — 1 set.,

— Servicii cloud pentru stocarea materialelor și difuzarea acestora în mediul online – 1 set.

Lot 2:

— Servicii de Internet de bandă largă garantată – 13 locații – 26 luni.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 524 601.64 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Echipamente videoconferință

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32321200 Equipo audiovisual
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

— Echipamente videoconferință (teleprezență) — 13 buc.,

— Display TV – 13 buc.,

— Touchscreen pentru centrele resurse și parteneri — 13 buc.,

— Servicii și software pentru asigurarea de transmisii live în cloud — 1 set.,

— Servicii cloud pentru stocarea materialelor și difuzarea acestora în mediul online – 1 set.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 374 601.64 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 26
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Bunuri achizitionate in cadrul proiectului CRED, proiect cofinantat din FSE prin POCU.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Servicii de Internet de bandă largă garantată

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72400000 Servicios de Internet
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Conform caietului de sarcini.

Servicii de Internet de bandă largă garantată – 13 locații – 26 luni.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Capacitatea maximă de bandă garantată / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 150 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” - POCU/254/6/20/118327

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazut la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, operatorii economici vor completa câte o declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla în situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea 98/2016. Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform a articolului 21, alin. 5 si 6 din HG nr. 395/2016 în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Gigel Paraschiv — secretar de stat,

— Petru Andea — secretar de stat,

— Merima Carmen Petrovici — manager proiect,

— Roxana Luminița Mazilescu,

— Alina Luminița Furdi — responsabil financiar,

— Yvonne Iulia Lacrois — responsabil achizitii.

Cerintele stabilite de autoritatea contractanta la aceasta sectiune rezida din obligatiile de excludere a operatorilor economici participanti la procedura de atribuire Sectiunea a 6-a „Criterii de calificare si selectie”, Paragraful 2 „Motive de excludere a candidatului/ofertantului” din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta DUAE completându-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoanele juridice/fizice romane se vor prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei celor asumate in DUAE si urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul depunerii.

Conditie de calificare: ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituire de grup infractional organizat, infractiuni de coruptie, infractiuni împotriva intereselor financiare, acte de terorism, spalarea banilor, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, frauda;

2) Cazierul judiciar: cazierul judiciar al operatorului economic si ai membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, alte documente edificatoare, dupa caz, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluarii.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii în tara de rezidenta, sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sens în care trebuie sa existe o corespondenta între capacitatea de exercitare profesionala si obiectul principal al contractului.

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertanților li se solicită să aibă media cifrei anuale globale de afaceri pentru ultimele trei exercitii financiare disponibile, respectiv 2016, 2017 si 2018, la un nivel minim egal cu: 300 000 RON.

Loturile: 2. Cifra de afaceri medie anuala minim 300 000 RON.

Loturile: 1. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertanților li se solicită să aibă media cifrei anuale globale de afaceri pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile, respectiv 2016, 2017 si 2018, la un nivel minim egal cu: 2 700 000 RON.

Loturile: 1. Cifra de afaceri medie anuala 2 700 000 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE cu informatiile solicitate. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, situatie in care se completeaza in DUAE existenta unei sustineri din partea unei terte parti, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. In aceasta situatie se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator asigura indeplinirea angajamentului. In cazul depunerii unei oferte comune fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea capacitatii economice si financiare. Documentele justificative sunt: bilanturile inregistrate la autoritatile competente, declaratiile sau extrasele bancare, situatiile financiare si orice alte documente edificatoare.

Completare DUAE cu informatiile solicitate.

Completare DUAE cu informatiile solicitate. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, situatie in care se completeaza in DUAE existenta unei sustineri din partea unei terte parti, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. In aceasta situatie se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator asigura indeplinirea angajamentului. In cazul depunerii unei oferte comune fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract.

Completare DUAE cu informatiile solicitate.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se solicita operatorului economic o experienta similara privind livrarea in ultimii 3 ani, in baza a maxim 3 contracte, de produse și servicii similare, in valoare cumulata minima (fara TVA) de: 150 000.

Loturile: 1. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se solicita operatorului economic o experienta similara privind livrarea in ultimii 3 ani, in baza a maxim trei contracte, de produse și servicii similare, in valoare cumulata minima (fara TVA) de: 1 374 601,64 RON.

Loturile: 1. Diplome de studii si calificari profesionale Se solicita următoarele poziții de experți cheie cu cerințe și responsabilități specifice:

1.1) Manager de proiect.

Cerințe:

— studii superioare,

— certificare management de proiect,

— experiență generala demonstrata de minim 5 ani in managementul proiectelor de tehnologia informației,

— experiență specifică demonstrata de minim 3 proiecte finalizate in soluții de videoconferință.

Responsabilități:

— asigura buna desfășurare și implementarea contractului din perspectiva furnizorului,

— monitorizează implementarea contractului conform graficului de implementare;

1.2) Expert tehnologii video.

Cerințe:

— studii superioare de profil tehnic,

— certificări de nivel expert relevante emise de producătorul tehnologiei ofertate (CCIE Collaboration sau echivalent),

— experiență generală de 5 ani în domeniul rețelelor de comunicații,

— experiență specifică de minim 5 ani in utilizarea tehnologiilor de teleprezență,

— experiență specifică demonstrată de minim 3 proiecte finalizate in utilizarea tehnologiilor de teleprezență Responsabilități:

— asigură buna funcționare a infrastructurii de teleprezență,

— asigură intervenția specializată în cazul unor defecțiuni tehnice,

— asigură suport echipei de proiect in utilizarea infrastructurii pe toată perioada proiectului,

— asigură instruire și asistență utilizatorilor infrastructurii și echipamentelor ori de câte ori este cazul, în limita numărului minim de ore solicitat lunar:

1.3) Expert proiectare/design infrastructura.

Cerințe:

— studii superioare de profil tehnic,

— certificări de nivel profesional în proiectarea si designul rețelelor de date, voce, video (CCDP sau echivalent),

— certificare nivel profesional în administrarea rețelelor de date (CCNP sau echivalent),

— experiență generală de 5 ani în domeniul rețelelor de comunicații,

— experiență demonstrată de minim 5 ani in design/proiectare de infrastructuri de rețele multiserviciu (date, video, voce),

— experiență specifică demonstrată de minim 3 proiecte finalizate în utilizarea tehnologiilor de teleprezență.

Responsabilități:

— proiectează infrastructura de date în colaborare expertul de infrastructuri rețea,

— proiectează infrastructura video logică a proiectului în colaborare cu expertul tehnologii video,

— proiectează securitatea sistemului în vederea asigurării unei protecții optime împotriva atacurilor cibernetice în colaborare cu expertul in infrastructura rețea,

— construiește designul high level cât și low level a infrastructurii ofertate.;

1.4) Expert infrastructuri rețea si securitate.

Cerințe:

— studii superioare de profil tehnic,

— certificare nivel expert in administrarea rețelelor de date (CCIE sau echivalent),

— certificare nivel profesional în securitatea rețelelor de date (CCNP Security sau echivalent),

— experiență generală de 5 ani în domeniul rețelelor de comunicații.

Responsabilități:

— asigură administrarea infrastructurii create și serviciie solicitate în proiect și coordonarea implementării acesteia,

— asigură standardelor de calitate privind lucrările de realizare și instalare a infrastructurii,

— asigură implementarea și monitorizarea pe întreaga durată a proiectului a componentelor și politicilor de securitate în vederea asigurării unei cât mai bune protecții cibernetice a conținutului,

— coordonează echipa tehnică care va asigura implementarea infrastructurii proiectate.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE cu informatiile solicitate. Indeplinirea cerintei urmeaza a fi probata prin prezentarea de documente/certificate edificatoare (document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, PV de receptie, alte documente relevante in sustinerea cerintei) din care sa rezulte furnizarea de produse și servicii similare in valoare cumulata de minim (fara TVA): 150 000 RON la nivelul a maxim 3 contracte. Documentele probante vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, valorile, obiectul detaliat al contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul eventuale prejudicii.

Completare DUAE cu informatiile solicitate. Indeplinirea cerintei urmeaza a fi probata prin prezentarea de documente/certificate edificatoare (document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, PV de receptie, alte documente relevante in sustinerea cerintei) din care sa rezulte furnizarea de produse și servicii similare in valoare cumulata de minim (fara TVA): 1 374 601,64 RON la nivelul a maxim 3 contracte. Documentele probante vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, valorile, obiectul detaliat al contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si daca este cazul eventuale prejudicii. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate prezentata in copie semnata pentru conformitate cu originalul. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

CV Europass insotit de documente suport (diplome, atestate, adeverinte, etc), declaratie de disponibilitate pe perioada proiectului.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/09/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele legale din Legea nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Direcția Generală Juridică
Dirección postal: Str. General Berthelot nr. 28–30
Localidad: București
Código postal: 017676
País: Rumania
Dirección de internet: www.edu.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/05/2019