El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Suministros - 25403-2016

Mostrar versión reducida

Este anuncio ha sido anulado por:  399780-2016
26/01/2016    S17

België-Brussel: Groenten, fruit en aanverwante producten

2016/S 017-025403

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Boudewijnlaan 30, bus 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.afm@bz.vlaanderen.be

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=224581

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2016%2FHFB%2FOO%2F32584-F02

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Boudewijnlaan 30, bus 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Opdrachtdocumenten via E-notification
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=224581

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Boudewijnlaan 30, bus 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Indienen via E-Tendering

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bestek 2016/HFB/OO/32584 — Levering van groenten –fruit en aardappelproducten.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel:
Boudewijngebouw — Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel;
Leveringsadres: Antwerpsesteenweg 3, 1000 Brussel;
Graaf de Ferrarisgebouw — Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel;
Leveringsadres: Volkstraat, 1000 Brussel;
Hendrik Consciencegebouw — Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel;
Leveringsadres: Marktstraat 89, 1210 Brussel;
Ellipsgebouw — Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel;
Leveringsadres: De Molstraat 1, 1030 Brussel;
Arenberggebouw — Arenbergstraat 7, 1000 Brussel.
Antwerpen:
Anna Bijnsgebouw- Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen.
Hasselt:
Hendrik van Veldeke gebouw — Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt.
Leuven:
Dirk Bouts gebouw — Diestsepoort/hoek Vuurkruisenplein, 3000 Leuven.
Leveringsadres: Dietsepoort 6, 3000 Leuven.
Brugge:
Jacob van Maerlant gebouw — Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge.
Gent:
VAC Gent — Virginie Loveling gebouw — Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.

NUTS-code BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest,BE211 Arr. Antwerpen,BE221 Arr. Hasselt,BE234 Arr. Gent,BE242 Arr. Leuven,BE251 Arr. Brugge

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 1
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Leveren van groenten –fruit en aardappelproducten.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten, 15310000 Aardappelen en aardappelproducten, 15896000 Diepvriesproducten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 1
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie bestek.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie bestek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie bestek.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie bestek.
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Prijs. Weging 80

2. Duurzaamheid. Weging 20

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
HFB-2016/HFB/OO/32584-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 3.3.2016 - 09:45
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
3.3.2016 - 09:45
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 3.3.2016 - 9:45

Plaats:

Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, bus 60, 1000 Brussel, lokaal 5 D 04.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen
Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht.
De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie.
De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, § 1 van het KB van 15.7.2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek.

De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, § 1 van het KB van 15.7.2011.

Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file „Elektronisch_Indienen” toegevoegd.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21.1.2016