TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Obras - 254147-2018

14/06/2018    S112    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Trabajos de fontanería

2018/S 112-254147

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Szymaniak
Teléfono: +48 261839980
Correo electrónico: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.wat.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.wat.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.wat.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Kancelaria Jawna Wat, bud. nr 100, pok. nr 130
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Szymaniak
Teléfono: +48 261839980
Correo electrónico: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.wat.edu.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa budynku komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM i budowa komory do badań impulsów HPEM

Número de referencia: 71/DIR/2018
II.1.2)Código CPV principal
45330000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Budowa budynku komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM - projektowany budynek stanowi obudowę samonośnej komory do badań impulsów HPEM, mieści również pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne. Obiekt podzielony jest na trzy bryły: myjnię i halę komory o konstrukcji stalowej oraz zaplecze laboratoryjno-socjalne o konstrukcji murowanej. Budowa komory do badań impulsów HPEM - wykonanie wielkogabarytowej komory pomiarowej przeznaczonej do prowadzenia badań odporności urządzeń lub zestawów urządzeń, w tym urządzeń lub zestawów urządzeń wielkogabarytowych, na oddziaływanie wysokomocowych pól elektromagnetycznych, w tym wysokoenergetycznych impulsów elektromagnetycznych High Power Microwave (HPM).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45400000
44160000
39000000
45100000
45310000
45331200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Budowa budynku komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM.

Projektowany budynek stanowi obudowę samonośnej komory do badań impulsów HPEM, mieści również pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne. Obiekt podzielony jest na trzy bryły: myjnię i halę komory o konstrukcji stalowej oraz zaplecze laboratoryjno-socjalne o konstrukcji murowanej.

Budowa polega na:

− rozbiórce istniejącego ogrodzenia;

− usunięciu karp wraz wykonaniem wykopów fundamentowych.

− posadowieniu budynku na ławach i stopach monolitycznych żelbetowych.

− wykonaniu ścian murowanych oraz ścian osłonowych z płyt warstwowych.

− wykonaniu konstrukcja nośnej - stal ze stali profilowej;

− wykonaniu elewacji z blachy elewacyjnej tytan-cynk;

− wykonaniu tynków wewnętrznych gipsowych;

− wykonaniu dachu z płyt warstwowych dachowych z pokryciem dachu trapezową;

− wykonaniu stropu żelbetowego;

− wykonaniu sufitów podwieszanych kasetonowy na ruszcie;

− wykonanie posadzek gresowych oraz z wykładzin elektrostatycznych;

Drogi i place manewrowy.

Przy budynku zaprojektowano plac manewrowy z podjazdem połączone drogą dojazdową do istniejącej drogi wewnętrznej z kostki betonowej (tetka) – gr 10 cm na podbudowach.

Roboty sanitarne.

Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki.

Z pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych oraz wymiennikowni wykonać z rur kanałowych PCV Ø 160.

Sieć wodociągowa i przyłącze wody.

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej projektuje się zasilenie instalacji wodociągowej ww. budynku z istn. sieci wodociągowej Ø150 mm.

Zaprojektowano również komorę na wodomierz główny oraz zestaw hydroforowy.

Budowa przyłącza do budynku.

Przyłącze wodociągowe do budynku zaprojektowano z rur PE 40 oraz 63 mm.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną, o masie min. 90 kg, klasy D400.

Roboty elektryczne.

W zakresie robót elektrycznych zaprojektowano:

− rozdzielnicę główną nN.

− instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w układzie TN-S.

− instalacje przeciwpożarowe.

− instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

− awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane jest za pomocą wydzielonych opraw ze źródłem światła LED.

− instalacja oddymiania klatek schodowych.

− instalacje teletechniczne;

Budowa komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM.

Wykonanie wielkogabarytowej komory pomiarowej przeznaczonej do prowadzenia badań odporności urządzeń lub zestawów urządzeń, w tym urządzeń lub zestawów urządzeń wielkogabarytowych, na oddziaływanie wysokomocowych pól elektromagnetycznych, w tym wysokoenergetycznych impulsów elektromagnetycznych High Power Microwave (HPM).

Dostarczona komora musi umożliwiać prowadzenie badań EMC zgodnie z następującymi normami: MIL-STD-461G, MIL STD 464C wydanie 2010, EN 61000-4-3: 2007, MIL-STD-2169B, NO-06-A200: 2012, NO-06-A500: 2012 i EN 55014-2: 2015-06, podczas przeprowadzania badań odporności urządzeń lub zestawów urządzeń na oddziaływanie pól elektromagnetycznych z odległości pomiarowej równej 1 m, 3 m, 10 m i 30 m.

Komora oraz platforma badawcza muszą być dostosowane do badań m.in. nw. obiektów:

a) czołg typu Leopard 2 A5;

b) czołg PT-91 Twardy;

c) kołowy transporter opancerzony KTO Rosomak;

d) wojskowe podsystemy.

Komorę ekranowaną zaprojektowano o wymiarach: 54,0 m x 20,1m x 14,925 m (wys.) wymiary mierzone pomiędzy wewnętrznymi ścianami ekranowanymi. Natomiast wewnętrzna, wolna przestrzeń, po instalacji absorberów hybrydowych musi wynosić: ≥ 52,880 m długości, ≥ 18,980 m szerokości i ≥ 14,215 m.

Panele klatek Faraday’a muszą być mocowane do samonośnej konstrukcji wsporczej, zbudowanej ze stalowych elementów.

W ramach budowy komory należy zbudować również ekranowane pomieszczenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających:

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:

— wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.2. c1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ,

— pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ,

— wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

W szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2. c2) SIWZ niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z pkt. 4.7-4.10 SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.2. c1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ.

b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ.

c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

W szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2. c2) SIWZ niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c.1)

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy.

— w tym okresie wykonał co najmniej:

Jedno zadanie na jednym placu budowy polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie budynku na kwotę co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto, oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ) oraz.

Jedno zadanie na jednym placu budowy polegające na wykonaniu komór bezodbiciowych na kwotę co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto, oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

W szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ).

Uwaga:

W przypadku wskazania w wykazie robót kwoty za realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający należy podać również kwotę dotyczącą realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiającego.

c.2)

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 4 do SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:

1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności elektrycznej,

1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności sanitarnej,

1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej

Oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, złożoną ofertą i Umową w sposób określony w par. 3 ust. 3 umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Siedziba Działu Zamówień Publicznych Wat, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, budynek 22 pok. nr 1 (wejście przez biuro przepustek).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wadium. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Informacja o sposobie przekazywania jedz znajduje się w pkt. 5.2 SIWZ.

Informacja na temat RODO znajduje się w pkt. 19.2 SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach:

1) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy;

2) Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy:

a) z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego

W szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;

b) z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

c) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót.

3) Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.8.2).b) SIWZ nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.

4) W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa w pkt. 2.8.2).a) i b) SIWZ realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji.

5) Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.8.2)c) SIWZ nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania w/w okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania umowy.

6) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót i STWIORB oraz w Dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

7) Zmiany, o których mowa w pkt. 2.8.6) SIWZ muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w formie protokołu konieczności, pod rygorem nieważności.

8) Zmiany, o których mowa w pkt. 2.8.6) SIWZ nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Dalsze szczegóły w pkt. 2.8 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018