TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Obras - 254229-2018

14/06/2018    S112    - - Obras - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Ryki: Trabajos de construcción

2018/S 112-254229

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Rycki
ul. Wyczółkowskiego 10A
Ryki
08-500
Polonia
Persona de contacto: Aneta Ochal
Teléfono: +48 818657450
Correo electrónico: promocja@ryki.powiat.pl
Fax: +48 818651966
Código NUTS: PL815

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spryki.bip.lubelskie.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej

Número de referencia: RM.272.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i innych dokumentach, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2. Infrastruktura Usług Społecznych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45262120
45111300
45262620
45431200
45421160
45420000
45261213
45261410
45261320
45312311
45410000
45324000
45262650
45450000
45210000
45100000
45443000
45421100
45310000
45332300
45331100
45400000
45430000
45442100
35125300
45317000
45422000
45300000
45316000
45315000
45314000
45312000
45311000
45111291
45111200
45112723
45262210
45233222
45233200
37530000
39100000
39710000
44410000
31500000
45110000
30200000
32000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Ryki - budynek przy ul. Żytniej 22 w Rykach.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przychodni przeciwgruźliczej i chorób płuc zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z rozbiórką części istniejących budynków garażowych, budową niewielkiej wiaty drewnianej oraz zagospodarowaniem terenu.

Zakres prac budowlano-montażowych obejmuje m.in.:

a) budynek placówki:

— roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne: montaż nowych nadproży i poszerzenie otworów drzwiowych; roboty wykończeniowe: posadzki, ściany stolarka; roboty zewnętrzne: remont schodów wejściowych, roboty elewacyjne, ocieplenie cokołu, dach remont lukarny, dach nad windą.

b) w zakresie instalacji sanitarnej: przebudowa instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej z uwzględnieniem demontaży istniejących przyborów oraz montaż nowych, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej oraz montaż hydrantów, płukanie oraz rozruch instalacji grzewczej na zimno i gorąco;

c) w zakresie instalacji elektrycznej: prace demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej, roboty ziemne, prace przygotowawcze, konstrukcje wsporcze, orurowanie, tablice elektryczne, wewnętrzne linie zasilające, oprawy oświetleniowe, trasy kablowe, osprzęt instalacyjny i przewody, instalacja odgromowa i uziemiająca, badania i pomiary odbiorcze

d) montaż systemu telewizji obserwacyjnej (monitoringu wizyjnego)

e) dostawę mebli i sprzętu gospodarstwa domowego,

f) zakres prac obejmujący rozbiórkę garaży, budowę wiaty i zagospodarowanie terenu, w tym roboty w zakresie kształtowania dróg kołowych, chodników i placów zabaw: w ramach przebudowy budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wychowawczo-opiekuńczą projektuje się plac zabaw oraz miejsca parkingowe. Część garaży zostanie rozebranych, natomiast pozostałą część projektuje się jako wyremontowane pomieszczenia gospodarcze. W miejscu po rozebranych budynkach garażowych zostanie wybudowana wiata drewniana. Zostaną wykonane nowe drogi do ruchu kołowego oraz chodniki piesze. Pod plac zabaw projektuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Od strony ulicy zostanie wykonane nowe ogrodzenie. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych obiektów budowlanych, placu zabaw oraz terenów przeznaczonych do utwardzenia będą rozprowadzone powierzchniach biologicznie czynnych zlokalizowanych na działce inwestora.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPLU.13.02.00-06-0005/16-00
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w punkcie 10 SIWZ.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-170815
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.7 ppkt 2):

1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.9. pkt 1 i 7.9 pkt. 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 7.10 SIWZ stosuje się odpowiednio.

7.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.7 ppkt 2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.9 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis punktu 7.10 stosuje się odpowiednio.

7.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek.

Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.spryki.bip.lubelskie.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetargi

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.6. Terminy wniesienia odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.6. lit. a i b SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

19.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018