Suministros - 254396-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información previa sin convocatoria de concurso - No procede 

Polonia-Poznań: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 112-254396

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
Bukowska 34
Poznań
60-811
Polonia
Persona de contacto: Sekcja zamówień Publicznych
Correo electrónico: 14wog.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261577204
Código NUTS: PL41

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.14wog.wp.mil.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.14wog.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.14wog.wp.mil.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka wojskowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr I

II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr I.

Zadanie nr 1 – Dostawa warzyw gr. I i gr. II.

Zadanie nr 2 – Dostawa owoców krajowych.

Zadanie nr 3 – Dostawa owoców cytrusowych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa warzyw gr I i gr II

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr I.

Zadanie nr 1 – Dostawa warzyw gr. I i gr. II.

Zadanie nr 2 – Dostawa owoców krajowych.

Zadanie nr 3 – Dostawa owoców cytrusowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zwiększenie wartości zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa owoców krajowych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
II.2.4)Descripción del contrato:

„Dostawa warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr I”.

Zadanie nr 1 – Dostawa warzyw gr. I i gr. II.

Zadanie nr 2 – Dostawa owoców krajowych.

Zadanie nr 3 – Dostawa owoców cytrusowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zwiększenie zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa owoców cytrusowych

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa owoców cytrusowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zwiększenie zamówienia do 50 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
07/10/2018

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25.8.2006 r.

O bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) – jeżeli nakłada obowiązek takich uprawnień.

Lub.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.5.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. nr 106, poz. 730);

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi potwierdzić, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykonał należycie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i których każda z dostaw odpowiada wartościom brutto podanym poniżej:

— zadanie 1 – 100 000,00 PLN brutto – minimalna dostawa 50 000,00 PLN brutto,

— zadanie 2 – 20 000,00 PLN brutto – minimalna dostawa 10 000,00 PLN brutto,

— zadanie 3 – 50 000,00 PLN brutto – minimalna dostawa 25 000,00 PLN brutto.

Oraz wykonali te dostawy w sposób należyty.

Przynajmniej jedna dostawa dla każdego zadania.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
07/10/2018

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP w jednej.

Z następujących form: certyfikat systemu HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.

O sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP; przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje Zasady systemu HACCP – Podstawa prawna: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018