Suministros - 254424-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Ordenadores personales

2018/S 112-254424

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych – Barbara Dokert-Świsłocka
Teléfono: +48 857485625
Correo electrónico: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485627
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umb.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.umb.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna UMB,
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Polonia
Teléfono: +48 857485550
Correo electrónico: zampubl@umb.edu.pl
Fax: +48 857485627
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umb.edu.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z podziałem na 2 części

Número de referencia: AZP/261/D/43/AI/P/3/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z podziałem na 2 części:

– Część 1 – Dostawa i instalacja stanowisk sterowania, wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, audio-video, multimedialnego oraz zestawów komputerowych na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białystoku (Etap II);

– Część 2 – Dostawa i instalacja komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” na obszarze całego województwa podlaskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 dotyczący – Opisu przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy, stanowiący integralną część SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i instalacja stanowisk sterowania, wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, audio-video, multimedialnego oraz zestawów komputerowych na potrzeby CSM UMB (II Etap)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231300
30213000
48000000
30213100
30232110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 1 – Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i instalacja stanowisk sterowania, wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, audio-video, multimedialnego oraz zestawów komputerowych na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białystoku (Etap II),

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 dotyczący – Opisu przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy, stanowiący integralną część SIWZ.

Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu:

Część 1 – „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 25
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.03.00-00-00-00-10/15-00
II.2.14)Información adicional

Dostawa w terminie maksymalnie do 25 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować krótsze terminy dostawy, zgodnie z Częścią XIII SIWZ.

Oferta na Część 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 2.100,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i instalacja komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” na obszarze całego woj. podlaskiego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231300
30213000
48000000
30213100
30232110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część 2 – do siedziby UMB (Dział Informatyki i Teletransmisji).

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i instalacja komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” na obszarze całego województwa podlaskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 dotyczący – Opisu przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy, stanowiący integralną część SIWZ.

10. Przedmiot zamówienia finansowany będzie w ramach projektu:

Część 2 – „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” na obszarze całego województwa podlaskiego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 25
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: WND-RPPD.02.05.00-20-0009/17
II.2.14)Información adicional

Dostawa w terminie maksymalnie do 25 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować krótsze terminy dostawy, zgodnie z Częścią XIII SIWZ.

Oferta na Część 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 2.000,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

— materiały informacyjne dotyczące oferowanego urządzenia. Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga załączenia materiałów informacyjnych w języku polskim, o ile Załącznik Nr 2 do SIWZ nie stanowi inaczej.

W przypadku rozwiązań równoważnych wskazać (podać dokumenty tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty art. potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dołączając wykaz w/w dokumentów z podaniem nazwy podmiotu wydającego przedmiotowy dokument – (tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia –nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych w SIWZ dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Postanowienia istotne dla Zamawiającego określa wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:45
Lugar:

Pałac Branickich, sala konferencyjna przy Auli Magna, I piętro, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w formie – JEDZ;

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:

1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w formie– JEDZ;

2) Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert,

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz na wezwanie dokumenty wymienione w ust. II pkt. 2), 3) i 4) dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zam.

VI. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. II ppkt 2), składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. VI., zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt II ppkt 2), składa dokument, o którym mowa w pkt VI., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179-198g), w szczególności:

— odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

— termin wniesienia odwołania jest określony w art. 182 ust. 1 – ust. 3 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018