Suministros - 254438-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Cluj-Napoca: Vehículos de doble tracción

2018/S 112-254438

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania
C.N.A.I.R. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, Str. Decebal nr. 128
Cluj-Napoca
400205
Rumania
Persona de contacto: Adrian Marcel Longodor
Teléfono: +40 264432552
Correo electrónico: achizitii@drdpcluj.ro
Fax: +40 264432446
Código NUTS: RO113

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.drdpcluj.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: www.drdpcluj.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Autoturisme noi pentru parcul auto D.R.D.P. Cluj”

Número de referencia: DA294/11.04.2018
II.1.2)Código CPV principal
34113300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achizitia este necesara pentru buna functionare a parcului auto-utilaje din dotarea D.R.D.P. Cluj conform specificatiilor si cantitatilor aferente fiecarui lot din caietului de sarcini.

Achizitia se organizeaza pe 2 loturi:

— Lot 1 — Vehicule de teren (1 buc. — vehicule de teren 4x2 (cutie automata) si 3 buc. — vehicule de teren 4x4 (cutie manuala)),

— Lot 2 — Autoturisme berline (13 buc. — autoturisme berline).

Durata contractului 3 luni de la data semnarii acestuia.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

(a) In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor,

(b) In conformitate cu prevederile art. 160 alin [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 825 117.69 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Operatorii economici pot depune oferta pe unul sau mai multe loturi.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vehicule de teren

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34113300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Decebal nr. 128, localitatea Cluj-Napoca.

II.2.4)Descripción del contrato:

Se doreste achizitionarea: unei (1) buc. vehicul de teren 4x2 — cutie automata si 3 buc. vehicule de teren 4x4 — cutie manuala.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 281 933.88 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Autoturisme berline

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Decebal nr. 128, localitatea Cluj-Napoca.

II.2.4)Descripción del contrato:

Se doreste achizitionarea a 13 buc. autoturisme berline.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 543 183.81 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 (Formular III.2.1/1).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

— Director General Regional — ing. Radu Ilie Baruta,

— Director Economic — ec. Emil Radu Grivase,

— Director Adjunct Exploatare — ing. Ioan Crisan,

— Sef Departament Achizitii — cj. Adrian Marcel Longodor,

— Sef Serviciu Achizitii — ing. Ambrozie Fodor,

— Sef Birou Pregatire Documentatii — ing. Mioara Florea,

— Sef Birou Contracte — cj. Niculina Rusu,

— Sef Departament Juridic — cj. Crina Maria Lapusan,

— Sef Compartiment CFP — ec. Nicoleta Gherman,

— Compartiment CFP — ec. Ileana Iuga,

— Compartiment CFP — ec. Cristina Hedesiu,

— Sef Serviciu Mecanizare — ec. Emil Hanganu.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetele locale sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Înainte de atribuirea contractului operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Ofertantul va prezenta:

1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular III.2.1/1 din fisierul „Modele de formulare”);

2) Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;

3) Certificat fiscal emis de Directia de Impozite si Taxe Locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;

4) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie in valoare de minim:

— Lot 1: Vehicule de teren — 281 933,88 RON,

— Lot 2: Autoturisme Berline — 543 183,81 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractanta le considera adecvate.

Nota 1:

Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu).

Nota 2:

Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va complete DUAE Partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.

Nota 3:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.

Nota 4:

In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. III.2.3/a3 si Anexa la Formularul nr. III.2.3/a3 prezentate in sectiunea „Formulare” din documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii.

(a) În cazul unei asocieri, odata cu DUAE se va prezenta un acord de asociere (Formular III.2.3/a1) care va trebui legalizat de asocierea clasata pe primul loc in urma evaluarii, înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii își asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este sustinuta de tert/terti se va prezenta un angajament ferm (Formular III.2.3/a3 + Anexa) prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cerinta 1: Lista principalelor produse furnizate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioada si locul de prestare. Demonstrarea acestei cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala se realizeaza initial prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire cu privire la numarul si data contractului invocat drept experienta similara,valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si /sau activitatile pentru care ofertantul a fost responsabil. Lista cu produse furnizate in ultimii 3 ani, trebuie sa contina unul/mai multe contracte, prin care sa se demonstreze furnizarea de produse de natura si complexitate similara/comparabila (furnizare autovehicule/vehicule/autoturisme) cu cele care fac obiectul contractului pe fiecare lot in parte, in valoare cumulata de minim:

— Lot 1: Vehicule de teren — 140 966,94 RON,

— Lot 2: Autoturisme Berline — 271 591,905 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire care va fi insotit de: angajamentul tertului sustinator ((Formular III.2.3/a3 + Anexa impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) — daca este cazul. Acordul de asociere (Formular III.2.3/a1) daca este cazul. Acesta va trebui legalizat de asocierea câștigătoare înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii își asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. Acordul de subcontractare (Formular III.2.3/a4) daca este cazul. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul clasat pe primul loc, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul încheiat între ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante, fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara. Se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Pentru dovedirea experientei similare se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/orice alte documente prin care se poate demonstra aceasta experienta. Aceasta va fi insotita de documente justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte /parti din contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme furnizarea respectivelor produse, valoarea exprimata in RON fara TVA,precum si perioada de furnizare a lor). Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

2) In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

3) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Documentatii, clarificari si decizii” din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Operatorii economici care se consideră vătămați pot sesiza C.N.S.C., cu notificarea prealabilă a autorității contractante, în termenele prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018