Suministros - 254446-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Trnava: Colectores y bolsas de recogida, drenajes y kits

2018/S 112-254446

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Fakultná nemocnica Trnava
00610381
A. Žarnova 11
Trnava
917 75
Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Lenka Urbanová
Teléfono: +421 335938170
Correo electrónico: lenka.urbanova@fntt.sk
Fax: +421 335536224 / 335938150
Código NUTS: SK021

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.fntt.sk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1353
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Systém podtlakovej terapie

Número de referencia: 1201/2018
II.1.2)Código CPV principal
33141600
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zariadení na liečbu rán podtlakovou terapiou.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 363 044.66 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33155000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK021
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zariadení na liečbu rán podtlakovou terapiou.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 363 044.66 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. podľa § 32 ods. 1 zákona,

2. podľa § 32 ods. 2 zákona:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

3. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona týkajúce sa osobného postavenia spôsobom súladným podľa § 32 ods. 2 zákona alebo spôsobom podľa § 39 ods. 1 zákona alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 zákona.

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

7. Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Uchádzač predloží v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky: Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky:

— plní si svoje záväzky,

— nie je v nepovolenom debete,

— bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.

2. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá vedené účty a ani žiadne ani žiadne iné záväzky.

3. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

4. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

5. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

6. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených fotokópii všetkých dokladov týkajúcich sa splnenia účasti ekonomické a finančné postavenie.

7. Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti: Podmienka účasti je primeraná a vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či záujemcovia / uchádzači disponujú nielen odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, ale či vedia aj preukázať ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ overuje finančné postavenie uchádzača na trhu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa.

§ 34 ods. 1 písm. m) zákona:

1) Technický list výrobcu / špecifikáciu (opis) tovaru, ktorým deklaruje vlastnosti výrobku v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek predmetu zákazky.

2) U všetkých položiek v prílohe č. 1 (označených žltou farbou) neoverenú fotokópiu Potvrdenia ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných liekov, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.

3) U vybraných položiek v prílohe č. 1 (označených žltou farbou) neoverenú fotokópiu Potvrdenia o zaradení do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov - kód MZ SR.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti:

Uchádzač musí preukázať, že má v organizácii zavedené a uplatňuje systémy a pravidlá riadenia kvality, ktoré vytvárajú predpoklady pre predpísané procesy realizácie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača realizovať predmet zákazky v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni, nakoľko status verejného obstarávateľa je nemocnica.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Všetky doklady požadované vyššie musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak nie je určené inak.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu rámcovej dohody.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Všetky informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Fakultná nemocnica Trnava, Oddelenie verejného obstarávania, A.Žarnova 11,91775 Trnava.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorý predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní ("ZVO"). Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie v zmysle § 57 ZVO a aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitého zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako 2 ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

Vzhľadom na použitie ustanovení týkajúcich sa jednoobálkovej reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa §53 ZVO.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa § 28 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky z dôvodu komplexného zabezpečenia dodávky systému podtlakovej terapie nevyhnutného pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre pre pacientov s potrebou ošetrenia sekundárneho hojenia rán.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018