Suministros - 254463-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Chmielnik: Módulos solares fotovoltaicos

2018/S 112-254463

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Chmielnik
8133301503
Chmielnik 50
Chmielnik
36-016
Polonia
Persona de contacto: Marek Czarnota
Teléfono: +48 172296609
Correo electrónico: m.czarnota@chmielnik.pl
Fax: +48 172296600
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.chmielnik.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.chmielnik.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Gminy Chmielnik w ramach projektu: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Número de referencia: RD.271.6.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Gminy Chmielnik. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów:

– Oczyszczalnia Ścieków, działka nr ewid. 2328/29 położona w Chmielniku – instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 39,76 kWp,

– Stacja Uzdatniania Wody, działka nr ewid. 1155/2 położona w Chmielniku – instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 14,84 kWp,

– Dom Ludowy w Chmielniku, działki nr ewid. 1054/5 i 1054/8 położone w Chmielniku – instalacja fotowoltaiczna na połaci dachu o mocy 10 kWp.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45311000
45223210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Chmielnik.

II.2.4)Descripción del contrato:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.rof.org.pl.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Gminy Chmielnik. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów:

– Oczyszczalnia Ścieków, działka nr ewid. 2328/29 położona w Chmielniku – instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 39,76 kWp,

– Stacja Uzdatniania Wody, działka nr ewid. 1155/2 położona w Chmielniku – instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 14,84 kWp,

– Dom Ludowy w Chmielniku, działki nr ewid. 1054/5 i 1054/8 położone w Chmielniku – instalacja fotowoltaiczna na połaci dachu o mocy 10 kWp.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Główny zakres prac na każdym obiekcie obejmuje: wykonanie konstrukcji wsporczej, montaż ogniw modułów fotowoltaicznych, montaż rozdzielnic, montaż połączeń kablowych, wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji, konfiguracja i uruchomienie instalacji, wykonanie operatu pod zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej. W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości niezbędnego materiału do wykonania instalacji.

Instalacje fotowoltaiczne należy podłączyć do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Wytworzona energia będzie wykorzystywana do zasilania instalacji elektrycznej obiektu bez magazynowania energii poprzez dodatkowe urządzenia.

W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do wykonania zamówienia i przekazania obiektów do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót i STWiORB, jak również w nich nie ujęte, np. roboty przygotowawcze i porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, zabezpieczenie terenu montażu zgodnie z BHP, itp.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy z dnia 7.7. 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1148), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią tylko pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w prac. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.

Prace będą prowadzone na czynnych obiektach i Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie obiektów w czasie trwania prac.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 14/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.03.04.00-18-0002/17
II.2.14)Información adicional

Postępowanie prowadz. jest w trybie przetargu nieograniczonego.Zamawiający żąda wniesienia wadium wwysokości 6 000,00 PLN. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu

b) spełnia warunki udziału postępowaniu

Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej.

3. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

6. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia pod rygorem wykluczenia z postępowania w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń i dokumentów: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

7. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznaczył warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia pod rygorem wykluczenia z postępowania w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

1) wykaz dostaw, które potwierdzają, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty dostawę co najmniej jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 25 kW wraz z rozmieszczeniem i instalacją (montażem). Wykaz powinien zawierać informacje o przedmiocie dostawy, dacie wykonania i podmiotach na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty dostawę co najmniej jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 25 kW wraz z rozmieszczeniem i instalacją (montażem).

UWAGA: realizacja kompletnej instalacji fotowoltaicznej oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych i falownika. Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego uczestniczących w wykonaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje bądź lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika kontraktu, posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu projektu/zamówienia/inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych lub solarnych oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że w zakresie dysponowania osobami: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze Kierownika kontraktu, posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu projektu/zamówienia/inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych lub solarnych,dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy – zgodnie z projektem umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 10:10
Lugar:

Gmina Chmielnik.

36-016 Chmielnik 50

Pok. nr 1 – Sala Posiedzeń.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne i uczestniczyć w nim mogą wszystkie zainteresowane osoby.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Ciąg dalszy z Sekcji VII.

1. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.8 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt VII.8 ppkt 1).

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie:

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

b) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o którym mowa pkt. VII.3 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt VII.4, VII.5, VII.6 SIWZ.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonym w pkt XI.3 SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt V.4. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, przy czym:

a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt VII.4, VII.5, VII.6 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

b) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt VII.3 składa każdy z nich.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów załącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania – załącznik nr 8 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie, albo

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.chmielnik.pl.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym w pkt 6, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

13. Więcej szczegółowych informacji w zakresie związanym ze składaniem odwołań zawieraja przepisy Działu III Rozdział II ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018