TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254531-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Grupos electrógenos con motor de encendido por compresión

2018/S 112-254531

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Darzhavno predpriyatie „Rakovodstvo na vazdushnoto dvizhenie“
000697179
bul. „Bryuksel“ No. 1
Sofiya
1540
Bulgaria
Persona de contacto: Mariya Ivanova
Teléfono: +359 29371563
Correo electrónico: mariya.ivanova@bulatsa.com
Fax: +359 29803864
Código NUTS: BG

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bulatsa.com/

Dirección del perfil de comprador: http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2059.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: управление на въздушното движение

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дизелови генератори в обектите на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)

II.1.2)Código CPV principal
31121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Доставка и монтаж (вкл. и др. съпътстващи строително-монтажни работи), провеждане на единични приемни изпитвания и 72-часови проби на 4 броя дизелови генератори (ДГ), заедно с всички необходими спомагателни компонентни и материали, необходими за тяхната експлоатация (наричани заедно за краткост „оборудване“).

2. Монтажът се предхожда от демонтаж и транспорт до складове на възложителя на 3 броя налични ДГ и спомагателно оборудване (наричани по-долу „налично оборудване“).

3. Обучение на 23 служители за работа с оборудването.

4. Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване.

Техническите спецификации за изпълнението на поръчката се съдържат в приложение № 1 към документацията за участие.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 163 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ЛЦ за ОВД Пловдив, ЛЦ за ОВД Варна, ЛЦ за ОВД Бургас.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Предмет на поръчката е доставка и монтаж (вкл. и др. съпътстващи строително-монтажни работи), провеждане на единични приемни изпитвания и 72-часови проби на 4 броя дизелови генератори (ДГ), заедно с всички необходими спомагателни компонентни и материали, необходими за тяхната експлоатация (ДГ и спомагателните компоненти и материали, наричани за краткост „оборудване“), както следва:

1.1. 1 брой ДГ за обект „Близка приводна радиостанция (БПРС)“ в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) Пловдив;

1.2. 1 брой ДГ за обект „Главна разпределителна подстанция (ГРП)“ в Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) Пловдив;

1.3. 1 брой ДГ за обект „Локатор“ в ЛЦ за ОВД Варна; и

1.4. 1 брой ДГ за работа на открито за обект „Летищен радиолокационен комплекс (ЛРЛК)“ в ЛЦ за ОВД Бургас.

Техническите и количествени изисквания към оборудването са посочени в приложение № 1 — Технически и количествени спецификации към документацията за участие в обществената поръчка.

2. Монтажът се предхожда от демонтаж и натоварване, транспорт и разтоварване до складове на възложителя на 3 броя налични ДГ и спомагателно оборудване (наричани по-долу „налично оборудване“), описани в приложение № 1 към документацията — Технически и количествени спецификации, както следва:

2.1. 2 броя ДГ от обекти БПРС и ГРП в ЛЦ за ОВД Пловдив и транспортирането им до Централна складова база на възложителя в гр. София; и

2.2. 1 брой ДГ от обект „ТП Локатор“ в ЛЦ за ОВД Варна и натоварването, транспортирането и разтоварването им до склад на възложителя в ЛЦ за ОВД Варна.

3. Провеждане на обучение на общо 23 служители за всички обекти на възложителя за работа с оборудването.

4. Необходимо условие за монтажа на ДГ по т. 1.4 (на обект ЛРЛК в ЛЦ за ОВД Бургас) е изграждането на железобетонен фундамент в съответствие с изискванията на съответния производител.

5. Осигуряване на гаранционна поддръжка на оборудването.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционен срок на оборудването / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 163 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 150
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Предложеният гаранционен срок на ДГ следва да бъде не по-малко от 36 месеца или 1 000 моточаса и се счита за изтекъл с настъпване на първото от двете събития.

2. Предложените гаранционни срокове на останалото оборудване следва да бъдат не по-кратки от 36 месеца.

3. Оценява се гаранционният срок на дизеловите генератори в месеци.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

няма

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

няма

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

няма

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. През последните две години от датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.

2. Участникът следва да разполага с персонал, който притежава професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. За посоченият период участникът следва да е изпълнил най-малко 1 дейност, която е идентична или сходна* с предмета и обема на настоящата поръчка по смисъла на дефиницията по-долу.

*Възложителят приема за сходна дейност с предмета и обема на настоящата поръчка доставка и монтаж на най-малко 1 дизелов генератор, предназначен за работа на открито.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП, като се попълва съответното поле на част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.

В поле „Описание“ следва да се представи информация за вида и обема на изпълняваната дейност по начин, позволяващ на възложителя да извърши преценка за нейната идентичност или сходство с предмета и обема на настоящата поръчка.

Участникът, определен за изпълнител, представя следното доказателство във връзка с поставеното изискване преди сключването на договора за обществената поръчка или в хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: списък на доставките и услугите, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга.

2. Участникът следва да разполага минимум с 1 (едно) лице с III (трета) или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби до 1 000 V съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП, като се попълва съответното поле на част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ по следния начин:

— трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка,

— притежавана квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби до 1 000 V съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ,

— държавата и организацията, издала документа, дата на издаване и/или срок на валидност на документа за квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби до 1000 V съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

Участникът, определен за изпълнител, представя следното доказателство във връзка с поставеното изискване преди сключването на договора за обществената поръчка или в хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са посочени трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка, притежавана квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби до 1 000 V съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, държавата и организацията, издала документа, дата на издаване и/или срок на валидност на удостоверението за квалификационна група.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Възложителят предвижда авансово плащане в размер на 20 % от цената за доставка на оборудването в срок до 5 работни дни от представяне на проформа фактура и гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства за размера на аванса с ДДС. Гаранцията следва да бъде представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и да е валидна най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

2. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението му. Гаранцията е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП и да е валидна най-малко 30 дни след изтичане на гаранционните срокове на оборудването.

3. Гаранциите се задържат и освобождават от възложителя в съответствие с условията на проекта на договора.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/08/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

Сградата на Единен център за управление на въздушното движение на адрес гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Възложителят отстранява от участие участник, който:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

2. Възложителят отстранява от процедурата и:

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

2.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

2.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

2.6. участници, които са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим (ЮПДР) или сe контролират от лице, което е регистрирано в ЮПДР, или участват в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в ЮПДР, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в ЮПДР, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛДС), освен ако спрямо участника е приложимо някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС;

2.7. участници, за които се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКЛДС);

2.8. участник, по отношение на когото е налице някое от визираните в чл. 69 от ЗПКОНПИ обстоятелства;

2.9. участник, който не извърши оглед на някой от обектите, на които ще се изпълняват демонтажните и монтажни дейности.

3. При участие на обединение, което не е юридическо лице, се представя документ, съдържащ правно основание за създаването му, представляващ, права и задължения на членовете, солидарна отговорност за изпълнението на поръчката, дейностите, които ще изпълнява всеки член, срок най-малко равен на срока на изпълнение на поръчката и уговорка за недопускане на промени в състава на обединението след подаване на офертата.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018