TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254548-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2018/S 112-254548

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Elena Anastasova
Teléfono: +359 29377246
Correo electrónico: e.anastasova@sofia.bg
Fax: +359 29377558
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sofia.bg

Dirección del perfil de comprador: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=94730&companyId=20779
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
Bulgaria
Persona de contacto: фронт офис
Teléfono: +359 29377506
Correo electrónico: e.anastasova@sofia.bg
Fax: +359 29809866
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sofia.bg

Dirección del perfil de comprador: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Избор на изпълнител по обособени позиции за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на нови социални услуги в общността на територията на Столична община в изпълнение на проекти

II.1.2)Código CPV principal
39000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Избор на изпълнител по обособени позиции за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на нови социални услуги в общността на територията на Столична община в изпълнение на проектите № BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“ и № BG16RFOP001-5.001-0048-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансирани по процедура № BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 461 085.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 4
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BG16RFOP001-5.001-0030-C01 в обект с местонахождение: р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
30000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

В обект с местонахождение: р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“ в обект с местонахождение: р-н „Надежда“, ж.к. „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, включваща компютърни конфигурации, обзавеждане/оборудване за зали, санитарни, кухненски и спални помещения, ел. техника, дидактични материали, пособия и играчки, като прогнозните количества са посочени в техническата спецификация — приложение № 1 към документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 202 595.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 120
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: проект №BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“
II.2.14)Información adicional

Обособена позиция № 1 с прогнозна стойност до 202 595,00 BGN без вкл. ДДС, разпределена, както следва:

— Център за обществена подкрепа — до 57 895,00 BGN без ДДС,

— Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства — до 73 350,00 BGN без вкл. ДДС,

— Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства до — 71 350,00 BGN без вкл. ДДС.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BG16RFOP001-5.001-0030-C01 в обект с местонахождение: гр. София, р-н „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
30000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

В обект с местонахождение: гр. София, р-н „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“ в обект с местонахождение: гр. София, р-н „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1, включваща компютърни конфигурации, обзавеждане/оборудване за зали, санитарни, кухненски и спални помещения, ел. техника, дидактични материали, пособия и играчки, като прогнозните количества са посочени в техническата спецификация — приложение № 1 към документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 57 895.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 120
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: проект: №BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BGI6RFOP00I-5.001-0030-C01 в обект с местонахождение: гр. София, р-н „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
30000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

В обект с местонахождение: гр. София, р-н „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BGI6RFOP00I-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“ в обект с местонахождение: гр. София, р-н „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2, включваща компютърни конфигурации, обзавеждане/оборудване за зали, санитарни, кухненски и спални помещения, ел. техника, дидактични материали, пособия и играчки, като прогнозните количества са посочени в техническата спецификация— приложение № 1 към документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 71 350.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 120
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: проект: №BG16RFOP001-5.001-0030-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BG16RFOP001-5.001-0048-C01 в обект с местонахождение: гр. София, р-н „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „305“ № 1

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
30000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

В обект с местонахождение: ггр. София, р-н „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „305“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BG16RFOP001-5.001-0048-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“ в обект с местонахождение: гр. София, р-н „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „305“ № 1, включваща компютърни конфигурации, обзавеждане/оборудване за зали, санитарни, кухненски и спални помещения, ел. техника, дидактични материали, пособия и играчки, като прогнозните количества са посочени в техническата спецификация— приложение № 1 към документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 129 245.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: проект №BG16RFOP001-5.001-0048-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“
II.2.14)Información adicional

Обособена позиция № 4 с прогнозна стойност до 129 245,00 без вкл. ДДС, разпределена, както следва:

— Център за обществена подкрепа — до 57 895,00 BGN без вкл. ДДС,

— Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства — до 71 350,00 BGN без вкл. ДДС.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4.

1. Всеки участник трябва да имат опит за изпълнение на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4.

1. Всеки участник трябва да имат опит за изпълнение на поръчката.

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Забележка: За сходни с предмета на поръчката следва да се считат дейности по доставки на компютърни конфигурации и/или обзавеждане, и/или оборудване, и/или ел. техника, и/или дидактични материали, пособия и играчки.

При подаване на оферта в съответствие с изискването участниците декларират в ЕЕДОП, като посочват в част IV, буква „В“, т. 1б информация за доставките с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя:

— по т. 1: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора на всяка обособена позиция. Прогнозната стойност на договора е прогнозната стойност на всяка обособена позиция.

2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

2.1. парична сума;

2.2. банкова гаранция;

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

гр. София, ул. „Париж“ № 3, етаж 1, стая 109.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

II. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

III. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

IV. Посочените прогнозни стойности са максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага. Участникът, предложил цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

V. Настоящата процедура ще се проведе в съответствие с чл. 104, ал. 2 от ЗОП при условията на чл. 61 от ППЗОП — оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор.

VI. При подаване на оферти за повече от 1 (една) обособена позиция се допуска представяне на 1 (един) ЕЕДОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018