TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254564-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Tarnobrzeg: Equipamiento médico

2018/S 112-254564

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1
Tarnobrzeg
39-400
Polonia
Persona de contacto: Sylwia Sapielak-Majchrowska
Teléfono: +48 158123209
Correo electrónico: przetargi@szpitaltbg.pl
Fax: +48 158123209
Código NUTS: PL824

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitaltbg.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpitaltbg.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Número de referencia: WSz-II.4.291.36.2018.UE
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia medycznego sal operacyjnych określona w Pakiecie 1-9 oraz Dostawa wyposażenia niemedycznego sal operacyjnych określona w Pakiecie 10-14, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 1.

a) wózek do przewożenia chorych,

b) wózek do przewożenia chorych,

c) wózek konfiguracja anestezjologiczna,

d) lampa zabiegowa,

e) ssak elektryczny,

f) wózek konfiguracja użytkowa,

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej(technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wyposażenie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 2.

a) stojak podgrzewacz do płynów infuzyjnych,

b) kontroler grzewczy,

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej(technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne,użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wyposażenie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 3.

a) zestaw do intubacji,

b) zestaw do intubacji,

c) uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy,

d) uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy.

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej(technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wyposażenie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 4.

a) defibrylator.

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej(technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wyposażenie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 5.

a) aparat z opaską uciskową do stazy kończyn.

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej(technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wyposażenie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 6.

a) stacja dokująca,

b) pompa strzykawkowa,

c) pompa strzykawkowa PCA.

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej(technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wyposażenie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 7

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 7.

a) stół operacyjny ogólnochirurgiczny mobilny.

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej (technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wyposażenie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 8

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 8.

a) videolaryngoskop.

B) Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

C) Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym;

D) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A;

E) Serwis gwarancyjny sprzętu i wyposażenia wskazanego w ppkt A.

5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu umowy w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz dokumentacji serwisowej(technicznej) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

6) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

7) Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną.

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wyposażenie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 9

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39150000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie do 1 do 9.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ – OPZ wraz z formularzem cenowym

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2a do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

Pakiet 9.

a) stoliki i wózki medyczne.

B) Zainstalowanie wyposażenia.

5) Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom wg aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wymaganiom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.).

2. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 10

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39110000
39300000
39150000
39121000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia niemedycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie od 10 do 14.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2b do SIWZ – OPZ.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2b do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

a) Pakiet 10 – Meble biurowe

B) Zainstalowanie wyposażenia wskazanego w ppkt A.

4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 11

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39300000
39110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia niemedycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie od 10 do 14.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2b do SIWZ – OPZ.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2b do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

a) Pakiet 11 – Meble medyczne

B) Zainstalowanie wyposażenia wskazanego w ppkt A.

4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 12

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39300000
39150000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia niemedycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie od 10 do 14.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2b do SIWZ – OPZ.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2b do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

a) Pakiet 12 – Meble ze stali nierdzewnej

B) Zainstalowanie wyposażenia wskazanego w ppkt A.

4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 13

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia niemedycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie od 10 do 14.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2b do SIWZ – OPZ.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2b do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

a) Pakiet 13 – Komputer i urządzenie wielofunkcyjne

B) Zainstalowanie wyposażenia wskazanego w ppkt A.

4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 14

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia niemedycznego do dwóch nowotworzonych sal operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, określona w Pakiecie od 10 do 14.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2b do SIWZ – OPZ.

3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2b do SIWZ.

4) Dostawa obejmuje:

A) Dostawę wyposażenia, w tym:

a) Pakiet 14 – Artykuły do utrzymania czystości.

B) Zainstalowanie wyposażenia wskazanego w ppkt A.

4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPPK.06.02.01-18-0021/17
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi:

A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – według opisu określonego poniżej;

B) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego poniżej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca.

Ad. A) przedstawi informację potwierdzającą, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową potrzebną do zrealizowania przedmiotu zamówienia odpowiednio o wartości nie mniejszej niż: Pakiet 1 – 38 119,00 PLN, Pakiet 2 – 22 554,00 PLN, Pakiet 3 – 8 920,00 PLN, Pakiet 4 – 28 879,00 PLN, Pakiet 5 – 28 425,00 PLN, Pakiet 6 – 64 275,00 PLN, Pakiet 7 – PLN, Pakiet 8 – 74 163,00 PLN, Pakiet 9 – 20 078,00 PLN, Pakiet 10 – 20 803,00 PLN, Pakiet 11 – 5 199,00 PLN, Pakiet 12 – 54 894,00 PLN, Pakiet 13 – 13 905,00 PLN, Pakiet 14 – 9 984,00 PLN,

Ad. B) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez okres trwania umowy, z minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia odpowiednio o wartości co najmniej: Pakiet 1 – 38 119,00 PLN, Pakiet 2 – 22 554,00 PLN, Pakiet 3 – 8 920,00 PLN, Pakiet 4 – 28 879,00 PLN, Pakiet 5 – 28 425,00 PLN, Pakiet 6 – 64 275,00 PLN, Pakiet 7 – PLN, Pakiet 8 – 74 163,00 PLN, Pakiet 9 – 20 078,00 PLN, Pakiet 10 – 20 803,00 PLN, Pakiet 11 – 5 199,00 PLN, Pakiet 12 – 54 894,00 PLN, Pakiet 13 – 13 905,00 PLN, Pakiet 14 – 9 984,00 PLN,

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ – według opisu określonego poniżej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Pakiet 1-8.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy wykaz co najmniej dwóch wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw sprzętu i aparatury medycznej dla ośrodka zdrowia, o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż: Pakiet 1 – 38 119,00 PLN, Pakiet 2 – 22 554,00 PLN, Pakiet 3 – 8 920,00 PLN, Pakiet 4 – 28 879,00 PLN, Pakiet 5 – 28 425,00 PLN, Pakiet 6 – 64 275,00 PLN, Pakiet 7 – PLN, Pakiet 8 – 74 163,00 PLN, oraz 2 dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pakiet 9-14.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy wykaz co najmniej jednej wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostawy wyposażenia medycznego/niemedycznego o wartości nie mniejszej niż: Pakiet 9 – 20 078,00 PLN, Pakiet 10 – 20 803,00 PLN, Pakiet 11 – 5 199,00 PLN, Pakiet 12 – 54 894,00 PLN, Pakiet 13 – 13 905,00 PLN, Pakiet 14 – 9 984,00 PLN, oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ odpowiednio dla Pakietu 1-8 i Pakietu 9-14.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 117 (sala konferencyjna).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja przetargowa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:

1) Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14-23 ustawy;

2) Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz. 791).

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1) Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE L 3/16), w formie elektronicznej – zgodnie z Załączniku nr 3a do SIWZ, tzw. JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zasady składania oświadczenia JEDZ zostały określone w pkt IV.3 Części B SIWZ, a szczegółowo opisane w Załączniku nr 3b do SIWZ.

A) JEDZ zawiera:

a) informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B JEDZ);

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – informacje o częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (Część II, sekcja A JEDZ);

c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia – informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów (Część II, sekcja C JEDZ);

d) wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw wykluczenia wskazanych w Części C SIWZ (Część III JEDZ) i wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (Część IV JEDZ).

2) W przypadku, gdy Wykonawca, zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo, składa JEDZ, o którym mowa w pkt 1) dla każdego Podwykonawcy. Zasady składania oświadczenia JEDZ zostały określone w pkt IV.3 Części B SIWZ, a szczegółowo opisane w Załączniku nr 3b do SIWZ.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w Części C pkt II SIWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ, o którym mowa w pkt 1) dotyczące tych podmiotów. Zasady składania oświadczenia JEDZ zostały określone w pkt IV.3 Części B SIWZ, a szczegółowo opisane w Załączniku nr 3b do SIWZ.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ, o którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w których każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zasady składania oświadczenia JEDZ j.w.

5) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt. składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1) W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Części C pkt I SIWZ oraz braku podstaw wykluczeniu wskazanych w Części C pkt IISIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3) i 4).

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3) i 4), potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3) W celu definitywnego, tj.: zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1), potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przedkłada:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – według opisu określonego w sekcji III pkt II.1.2);

b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w sekcji III pkt II.1.2);

c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ – według opisu określonego w sekcji III pkt III.1.3).

3) W celu definitywnego, tj.: zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1), potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, przedkłada:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6) Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.1) w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:

1) Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE wraz z deklaracją zgodności, a w przypadku sprzętu klasyfikowanego jako wyrób medyczny klasy I deklarację zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia,zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) – dotyczy każdej pozycji w danym Pakiecie (Pakiet 1-8) zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SIWZ.

2) Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SIWZ – odnosi się do Pakietu 9 i Pakietu 10-14 jeżeli dotyczy, że: oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.211 z późn. zm.) (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów);

3) Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ – jeżeli dotyczy przedmiotowego postępowania, że:

a) oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby medyczne, zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z art. 58 w/w Ustawy;

b) Wykonawca przedłoży wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania;

4) Jeżeli prawo nie nakłada obowiązku posiadania dokumentów określonych w pkt 1) – 3) Wykonawca składa stosowne oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4):

1) ppkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) ppkt b – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1) ppkt a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 stosuje się.

III. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert:

1. Oprócz dokumentów wymienionych w Części C pkt III.1.1) oferta winna zawierać:

1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym dla Pakietu 1-9 – załącznik nr 2a do SIWZ – jeżeli dotyczy;

3) Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym dla Pakietu 10-14 – załącznik nr 2b do SIWZ – jeżeli dotyczy;

4) Potwierdzenie złożenia wadium;

5) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

6) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.

2. W celu oceny kryterium „funkcjonalność” i weryfikacji zgodności parametrów przedmiotu zamówienia z opisem w SIWZ dla Pakietu 1-8 i Pakietu 13, należy złożyć:

1) Materiały potwierdzające zgodność zaoferowanych parametrów przedmiotu zamówienia, np.: katalogi, broszury, wyciągi z instrukcji, itp. w języku polskim.

2) W Załączniku nr 2a i/lub 2b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym należy podać numer strony załączonych materiałów, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru oraz należy zaznaczyć w materiałach informacyjnych, w którym miejscu znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty winny być ułożone chronologicznie.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2, należy złożyć wraz z ofertą do dnia 24.7.2018 r. do godz. 10:00. Niezłożenie dokumentów w.w. spowoduje odrzucenie oferty. Nie ma zastosowania art. 26 ust. 3 Ustawy.

3. Każda strona załączników do oferty winna być podpisana przez Wykonawcę.

IV. Forma prawna Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy.

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt. I.1.2.2) warunki te mogą spełniać Wykonawcy łącznie.

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt. I.1.2 3) warunki te muszą być spełnione przynajmniej przez jednego z wykonawców, wchodzących w skład konsorcjum.

5. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców).

6. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.

7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców (dotyczy pkt III.2.4).

8. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy określone w pkt III.1.4) i III.1.5) SIWZ obowiązują.

V. Wymagania dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości:

1) Pakiet 1: 1 512,00 PLN

2) Pakiet 2: 895,00 PLN

3) Pakiet 3: 354,00 PLN

4) Pakiet 4: 1 146,00 PLN

5) Pakiet 5: 360,00 PLN

6) Pakiet 6: 1 128,00 PLN

7) Pakiet 7: 2 550,00 PLN

8) Pakiet 8: 2 943,00 PLN

9) Pakiet 9: 781,00 PLN

10) Pakiet 10: 724,00 PLN

11) Pakiet 11: 186,00 PLN

12) Pakiet 12: 1 912,00PLN

13) Pakiet 13: 484,00 PLN

14) Pakiet 14: 347,00 PLN

2. Wykonawca wnosi wadium:

1) W pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego: Bank Pekao SA 66 1240 2744 1111 0010 21873439,

2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3) W gwarancjach bankowych,

4) W gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 2. 1), wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

5. Oryginały dokumentów o wniesieniu wadium w formach o których mowa w pkt 2 2) do 5) winny być dołączone do oferty w osobnej kopercie, opisanej jak koperta dla oferty z dopiskiem „wadium przetargowe”.

6. Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Ustawy. Zamawiający zwróci oryginał dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w pkt 2 2) do 5). W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium.

7. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

VI. Opis kryteriów oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Pakiet 1-8

Cena brutto 60%

Okres gwarancji wyposażenia 10 %

Funkcjonalność 30 %

Pakiet 9-14

Cena brutto 60%

Jakość 40 %

A. Pakiet 1-8

Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:

Pcn = Cmin/Cn x 60 pkta) dla kryterium – cena brutto

gdzie: 1% = 1 pkt

( P c n ) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;

( C min ) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;

( C n ) – cena zawarta w badanej ofercie;

b) dla kryterium – Funkcjonalność

Funkcjonalność odnosi się do parametrów technicznych. Dla kryterium Parametry techniczne do oceny będzie brana punktacja przyznana zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w kolumnie „Punktacja”.

Ilość punktów za funkcjonalność będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

Punktacja w zakresie kryterium – funkcjonalność:

Fn = Fb/Fmax x 30 pkt

gdzie: 1% = 1 pkt

(F n) – ilość punktów za funkcjonalność dla ocenianego Wykonawcy;

(F b) – punkty badanej oferty;

(F max) – punkty za funkcjonalność najwyższej oferty spośród ocenianych ofert.

c) dla kryterium – gwarancja na wyposażenie

Gwarancja na wyposażenie 36 m-cy – 0 pkt (warunek minimalny), 48 m-cy – 10 pkt, 60 m-cy i więcej – 30 pkt

GUn = GUb/ GUmax x 10 pkt

gdzie: 1% = 1 pkt

(GU n) – ilość punktów za gwarancję na wyposażenie dla ocenianego Wykonawcy;

(GU b) – punkty badanej oferty;

(GU max) – punkty za gwarancję na wyposażenie najwyższej oferty spośród ocenianych ofert.

Zamawiający wymaga wpisania terminu gwarancji w załączniku nr 1 Formularz Ofertowy, wg ściśle określonych powyżej wymagań tzn. 36 miesięcy/lub 48 miesiące/lub 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: P cn + F n + GU n

B. Pakiet 9-14

Punkty za kryterium dla n – tego Wykonawcy będą obliczane wg wzoru:

a) dla kryterium – cena brutto

Pcn = Cmin/Cn x 60 pkt

gdzie: 1% = 1 pkt

( P c n ) – ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;

( C min ) – najniższa cena spośród ocenianych ofert;

( C n ) – cena zawarta w badanej ofercie;

b) dla kryterium – Jakość

Funkcjonalność odnosi się do właściwości estetycznych, funkcjonalnych i parametrów technicznych określonych poniżej. Ilość punktów za jakość będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

Punktacja w zakresie kryterium – jakość:

Pakiet 10 - Kryterium Asortyment z materiału łatwozmywalnego ogólnodostępnymi środkami myjącymi - Punktacja Tak – 20 pkt, Nie – 0 pkt

Pakiet 9; 11-14 - Kryterium Asortyment z materiału łatwozmywalnego ogólnodostępnymi środkami myjącymi i dezynfekującymi - Punktacja Tak – 20 pkt, Nie – 0 pkt

Pakiet 10 poz. 1-2; 5-13; 16-23; 25; 11 poz. 1; 3-5 - Kryterium Wybór kolorystyki - Punktacja 15 kolorów – 20 pkt, 5 kolorów – 0 pkt

Pakiet 13 - Kryterium Parametry techniczne - Punktacja do oceny będzie brana punktacja przyznana zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym, w kolumnie „Parametry techniczne - punktacja”

Fb = # {Fb1 ;Fb3}

Fn = Fb/Fmax x 40 pkt

gdzie: 1% = 1 pkt

(F n) – ilość punktów za jakość dla ocenianego Wykonawcy;

(F b) – punkty badanej oferty;

(F max) – punkty za jakość najwyższej oferty spośród ocenianych ofert.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: P cn + F n

2. W przypadku zaoferowania innego terminu, np. dla okresu gwarancji na wyposażenie 40 m-cy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt., a za termin np. 65 miesięcy Wykonawca otrzyma 30 pkt, natomiast do umowy o udzielenie zamówienia zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.

3. Maksymalna możliwa ocena do uzyskania dla poszczególnego Zadania w kryterium określonym w pkt 1 dla poszczególnych pakietów wynosi 100 pkt.

4. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zgodnie z zapisami Ustawy Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Przesłanki wniesienie odwołania.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. W sprawie środków ochrony prawnej stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. Ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018