Suministros - 254596-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Amberes: Edificios prefabricados modulares

2018/S 112-254596

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
AG SO
Lange Gasthuisstraat 15
Antwerpen
2000
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Daniela Toma
Teléfono: +32 33381610
Correo electrónico: daniela.toma@so.antwerpen.be
Código NUTS: BE211

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://so.antwerpen.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/938/OK/2018
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Onderwijs
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen met betrekking de tijdelijke huisvesting van de Stedelijke secundaire school "De Leerexpert" in de Schotensesteenweg 261, 2100 Deurne

Número de referencia: SO18_1476350
II.1.2)Código CPV principal
44211100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE211
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

De Leerexpert, Schotensesteenweg 261 te 2100 Deurne (Antwerpen).

II.2.4)Descripción del contrato:

Toelichting: Levering, plaatsing en demonteren van gehuurde mobile units (containers) voor de Stedelijke Secundaire school van het buitengewoon onderwijs De Leerexpert, Schotensesteenweg 261, 2100 Deurne.

De aanneming omvat de uitvoering van de leveringen zoals ze bepaald zijn door de neergelegde plannen, de opmetingsstaat gevoegd bij dit bestek en de diverse opdrachtdocumenten waarnaar verwezen wordt.

De levering bestaat hoofdzakelijk uit:

— werken ten behoeve van de plaatsing van container-units,

— plaatsing en aansluiting van de container-units,

— verhuur van container-units,

— afbraak van container-units.

Aandachtspunt: Gezien de zeer specifieke doelgroep wordt de aandacht gevestigd op het feit dat alle gelijkvloerse lokalen rolstoeltoegankelijk dienen te zijn en dat alle materialen vandaalbestendig, niet opklimbaar en afwasbaar dienen te zijn.

De exacte timing gerelateerd aan de werk- en de huurperiodes worden gespecifieerd in de technische opdrachtdocumenten. De ingebruikname van de mobile container-units wordt gefaseerd zoals aangegeven in het technische bestek.

De verhuis naar deze units dient steeds te kunnen plaatsvinden in de laatste volledige week van augustus, voor ingebruikname van de volgende fase. Voor Fase 1 dienen de werken voltooid te zijn voor 24-8-2018. De nodige buitenaanleg moet aanwezig zijn om de verhuis mogelijk te maken.

Opmerking:

De aangeboden units in fase 1 mogen een tijdelijke oplossing zijn, in afwachting van de definitieve huurunits. De overschakeling naar de definitieve units dient in een vakantieperiodes van de school uitgevoerd te worden zodat de continue werking van de school gegarandeerd kan blijven. De aannemer dient dit duidelijk te vermelden bij zijn inschrijving en dient aan te geven op welke vlakken deze eventueel tijdelijke oplossing niet voldoet aan de bepalingen van het bestek en in welke vakantieperiode de overschakeling naar de definitieve units zal plaatsvinden.

Let wel: De bovenvermelde tijdelijke units bieden hetzelfde programma en ruimtelijke indeling als de definitieve units van fase 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 59
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Vereiste opties (Opgave huurprijs per bijkomend semester voor het geheel bij eventuele verlenging van de huurperiode (Meetstaat: Hfst 21: positie 71 en 72)).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17-6-2016.

* Het UEA dient volledig door de onderaannemer(s) te worden ingevuld en dient alle informatie betreffende deze onderaannemer(s) te bevatten.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de financiële en economische situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen. In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de current ratio, acid ratio, brutomarge, nettorendabiliteit van het totaal activa voor belastingen en solvabiliteit berekenen.

De jaarrekeningen die beschikbaar zijn op de balanscentrale van de Belgische Nationale Bank zullen door de aanbestedende overheid worden opgevraagd. Indien de jaarrekeningen niet beschikbaar zijn op de balanscentrale van de Belgische Nationale Bank, dient de inschrijver deze zelf te verstrekken aan de aanbestedende overheid op diens eerste verzoek.

De buitenlandse inschrijvers dienen zelf hun jaarrekeningen van de laatste twee (2) jaren bij hun offerte te voegen.

De inschrijver dient over een voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken om deze opdracht te kunnen uitvoeren. De financiële ratio’s moeten overwegend positief zijn, tenzij kan aangetoond worden dat deze negatief zijn o.a. ten gevolgen van bepaalde investeringen, een overname, fusie, interne structureringen ...

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. De inschrijver dient over een voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken om deze opdracht te kunnen uitvoeren. De financiële ratio’s moeten overwegend positief zijn, tenzij kan aangetoond worden dat deze negatief zijn o.a. ten gevolgen van bepaalde investeringen, een overname, fusie, interne structureringen ...

De buitenlandse inschrijvers dienen zelf hun jaarrekeningen van de laatste twee (2) jaren bij hun offerte te voegen.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años: Looptijd in overeenstemming met de geldigheid van de omgevingsvergunning gebracht waarvoor de containers continu gebruikt zullen worden.
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 10:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 13/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 10:45
Lugar:

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren vóór 17-7-2018 (de datum van de indiening offertes). Alle modalitateiten en vereisten m.b.t. het plaatsbezoek worden beschreven in het technische bestek (zie bijlage 1_GAB.18.006 technisch bestek pag 6).

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Bélgica
Teléfono: +32 22349611
Correo electrónico: info@raadvanstate.be
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018