TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254645-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Aparatos y material para diagnóstico y radiodiagnóstico

2018/S 112-254645

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk
80-952
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Czerniawska
Teléfono: +48 583492238
Correo electrónico: mczerniawska@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uck.gda.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa prowadników bezprzewodowych wraz z dzierżawą aparatu do diagnostyki zwężeń tętnic wieńcowych dla UCK.

Número de referencia: 30/PN/2018
II.1.2)Código CPV principal
33124000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Dostawa prowadników bezprzewodowych w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ,

b) Dzierżawa aparatu do diagnostyki zwężeń tętnic wieńcowych o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.

2. Wyroby medyczne, wymienione w pkt. 1a muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Wymieniony w pkt. 1b sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 8 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Zamawiający wymaga, aby wyroby zaoferowane w załączniku nr 3 były kompatybilne z przedmiotem dzierżawy opisanym w załączniki nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 705 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Dostawa prowadników bezprzewodowych w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ,

b) Dzierżawa aparatu do diagnostyki zwężeń tętnic wieńcowych o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.

2. Wyroby medyczne, wymienione w pkt. 1a muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Wymieniony w pkt. 1b sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 8 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Zamawiający wymaga, aby wyroby zaoferowane w załączniku nr 3 były kompatybilne z przedmiotem dzierżawy opisanym w załączniki nr 8 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

4. Dostawa prowadników bezprzewodowych, opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ, będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego.

6. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 1b nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 1.1.2018 r.

9. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1) dostarczenie dzierżawionego sprzętu w terminie 30 dni od podpisania umowy,

2) dokonanie instalacji dostarczonego przedmiotu dzierżawy u bezpośredniego użytkownika w terminie 7 dni od daty dostarczenia sprzętu,

3) aktualizacja oprogramowania aparatu w trakcie trwania umowy,

4) przeprowadzenie szkolenia z obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonego przedmiotu dzierżawy,

5) dostarczenie instrukcji obsługi aparatu w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu),

6) dostarczenie z pierwszą dostawą przedmiotu dzierżawy kopii certyfikatu, deklaracji zgodności zaoferowanego sprzętu,

7) zapewnienie obsługi serwisowej przedmiotu dzierżawy przez Wynajmującego, w tym naprawy, przeglądy, konserwacje, aktualizacje oprogramowania wraz z materiałami/częściami wymienianymi podczas serwisu, w ramach czynszu dzierżawnego,

8) udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot dzierżawy,

9) możliwość zgłaszania awarii/uszkodzeń przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku,

10) usunięcie awarii/uszkodzenia lub wystawienie urządzenia zastępczego tego samego typu co narzędzie uszkodzone przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

11. Wykonawca na dostarczony sprzętu udzieli gwarancji zgodnej z tą jaka została określona w tabelach parametrów technicznych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ liczonej od daty protokolarnego odbioru sprzętu przez Zamawiającego. Udzielona gwarancja będzie obejmowała cały dostarczony i zainstalowany sprzęt przez Wykonawcę.

12. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość wyrobów / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Jakość przedmiotu dzierżawy / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60.00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od dnia 9.7.2018 na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 038-082602
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa prowadników bezprzewodowych wraz z dzierżawą aparatu do diagnostyki zwężeń tętnic wieńcowych dla UCK.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abbott Medical Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 705 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 705 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 14 100,00 PLN. Szczegóły dotyczące wpłaty wadium znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018