Suministros - 254655-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Siedlce: Camas de hospital

2018/S 112-254655

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 26
Siedlce
08-110
Polonia
Persona de contacto: Bogumiła Golbiak
Teléfono: +48 256403299
Correo electrónico: ozp@szpital.siedlce.pl
Fax: +48 256403263
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital.siedlce.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa łózek dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Número de referencia: FZP.2810.16.18
II.1.2)Código CPV principal
33192120
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie:

— łóżek dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. na następujące oddziały szpitalne:

— Onkologia,

— Ortopedia,

— Rehabilitacja kardiologiczna,

— SOR,

— urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w/w łózek para wodną.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 814 647.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie:

— łóżek dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. na następujące oddziały szpitalne:

— Onkologia,

— Ortopedia,

— Rehabilitacja kardiologiczna,

— SOR,

— urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w/w łózek para wodną.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był kompletny i gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów finansowych. Łóżka oraz urządzenie do ich czyszczenia i dezynfekcji muszą być bezwzględnie wyposażone we wszystkie wymagane i niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria/elementy, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Każdy element dostawy musi odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych i być dopuszczony do użytkowania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach następujących zadań/projektów inwestycyjnych:

— Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii,

— Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o,

— Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o,

— Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

Ze względu na różny stopień zaawansowania robót w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych Zamawiający przewiduje realizacje umowy zgodnie z harmonogramem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość, parametry techniczne / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPMA.06.01.00-Ip.01-14-042/16
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173470
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz spółka jawna
PL
ul. Dworcowa 15 a
Chełmno
86-200
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 763 611.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 959 818.76 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018