TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254760-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Sofía: Bolsas para sangre

2018/S 112-254760

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Direktorat na „Natsionalen tsentar po transfuzionna hematologiya“
000662819
ul. „Bratya Miladinovi“ No. 112
Sofiya
1202
Bulgaria
Persona de contacto: prof. d-r Fani Martinova, d.m.n.
Teléfono: +359 29210417
Correo electrónico: ncth_bg@abv.bg
Fax: +359 29210419
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ncth.bg

Dirección del perfil de comprador: http://ncth.bg/profil-na-kupuvacha

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл).

Número de referencia: 01016-2018-0002
II.1.2)Código CPV principal
33141613
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл): количество до 810 бр. Предлаганите мед. изделия, трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, Закона за медицинските изделия (ЗМИ), „Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30 „а“ от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат“, на съответната Наредба по чл. 18 от ЗМИ и Директива 93/42/ЕЕС за мед. изделия. Мед. изделия да имат нанесена „СЕ“ маркировка и указан срок на годност. Доставяните мед. изделия трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 70 % (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка. Всички доставени мед. изделия за кръвовземане да бъдат предадени на крайния потребител със сертификати за качество на производствените партиди.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 387 398.70 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141613
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314
Código NUTS: BG331
Código NUTS: BG344
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Адресите на ЦТХ в страната — посочени в т.II 2.14.) Допълнителна информация.

II.2.4)Descripción del contrato:

Количество до 810 бр. Предлаганите мед. изделия, трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, Закона за медицинските изделия (ЗМИ), „Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30 „а“ от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат“, на съответната Наредба по чл. 18 от ЗМИ и Директива 93/42/ЕЕС за мед. изделия. Мед. изделия да имат нанесена „СЕ“ маркировка и указан срок на годност. Доставяните мед. изделия трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 70 % (седемдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка. Всички доставени мед. изделия за кръвовземане да бъдат предадени на крайния потребител със сертификати за качество на производствените партиди. Всички доставени мед. изделия за кръвовземане да бъдат доставени на крайния потребител с указание (инструкция) за употреба на български език.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

За НЦТХ място на доставка е гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112 — склад на НЦТХ; За РЦТХ — гр. Пловдив — гр. Пловдив, бул. „България“ № 234 Б; За РЦТХ — гр. Стара Загора — гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 2; За РЦТХ — гр. Плевен — гр. Плевен, ул. „Русе“ № 36 и РЦТХ — гр. Варна — гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para el poder adjudicador y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

С Договор № ОП-1-18/10.1.2018 г. по об. поз. № 1„Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране“ от об. поръчка с предмет: „Периодични доставки на комплекти пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017 г. за нуждите на ЦТХ“, „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, на основание т. 7.9. се задължава „да предостави за своя сметка, безвъзмездно на НЦТХ-2 броя апарати модел: AmiCORE“. С допълнителен Договор за безвъзмездно предоставяне на мед. апаратура подписан на 29.12.2017 г., „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД предоставя на НЦТХ, 1 брой: Аферезен апарат на Fresenius Kabi, Германия, модел AmiCORE. С Доклади №№ 973/14.5.2018 г. (2-ва броя), от 22.5.2018 г. и от 25.5.2018 г. в едно с приложени Протоколи изготвени от инж. Благоев — фирмен инженер на „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, д-р Велева — началник отделение „Кръводаряване“ НЦТХ, сигнализира, че предоставения апарат през времето от 2.2.2018 г. до 14.5.2018 г. проявява дефекти, които са установени в 5 броя протоколи, като в Протокола от 14.5.2018 г. е вписано: „Апаратът да не се използва до отстраняване на проблема“. С писмо Наш № РД-394/23.5.2018 г. НЦТХ, изисква от „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, отговор „В какъв срок ще бъде отстранен установения проблем в Аферезен апарат модел AmiCORE. С отговор Наш вх. № РД-394/25.5.2018 г., „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД уведомява НЦТХ, че „незабавно е осъществен официален контакт с производителя Fresenius Kabi, Германия и се очаква да представи крайно становище относно констатирания проблем и срока на неговото отстраняване.“ Към писмото няма приложения доказателства, че е осъществен „официален контакт с производителя Fresenius Kabi, Германия“, както и „липсва срок за отстраняване на проблема“. Към дата 23.5.2018 г. остатъчният брой медицински изделия са: — 14 сета и консервиращи разтвори за плазма фереза и — 8 сетове и консервиращи разтвори за реагиране при животозастрашаващи състояния за апаратите за афереза MCS+LN 09000 — 220, — 3 (мед. изделия) за автоматизирана система за кръвовземане TRIMA ACCEL VERSION 6.0. Единствените апарати, които са собственост на НЦТХ са TRIMA ACCEL VERSION 6.0“ — 2 броя, които от своя страна са в техническа изправност и са годни за употреба. Предвид гореизложеното, НЦТХ, изпада в необходимост от неотложно възлагане на процедура на договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във връзка с §2, т. 17 от ЗОП.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-4-18
Denominación:

Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл).

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Емед груп“ ЕООД
204603976
район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 62, вх. Б, ет. 3
София
1463
Bulgaria
Teléfono: +359 24663893
Correo electrónico: officebg@emedgroup.gr
Fax: +359 24663893
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 387 398.70 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Срок за подаване на жалби, съгласно чл. 197, ал. 2 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018