TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254771-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Varna: Gas natural

2018/S 112-254771

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Varna
000093442
bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgaria
Persona de contacto: Antoaneta Kuneva
Teléfono: +359 52820838
Correo electrónico: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.varna.bg

Dirección del perfil de comprador: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=667

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Разпределение и продажба на природен газ за Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7“

Número de referencia: 00081-2018-0014
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка и разпределение на природен газ до обект — Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, за период от 3 години.

Доставчикът се задължава да пренася и доставя природен газ в количествата, определени в спецификациите по договора поотделно за всяка от годините на действие на договора, в съответствие с качествени показатели и параметри съгласно действащите нормативни изисквания.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 168 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09123000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. Устройство за търговско мерене: механичен и електронен газизмерватели — разходомер № механичен 21002879.

II.2.4)Descripción del contrato:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка и разпределение на природен газ до обект — Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, с обем — прогнозни количества от 210 нм3 за период от 3 години съгласно спецификации — приложения.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Настоящата процедура се открива на основание на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права по смисъла на §2, т. 47 от ДР на ЗОП, придобити по силата на административен акт. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката преносът и търговията с природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а и ал. 6 от същия Закон за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). За територията на гр. Варна Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тези дейности на „Примагаз“ АД. В Регистъра на издадените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) лицензии в сектор „Природен газ“ под № 18 от списъка са вписани лицензии, както следва: лицензия № Л-153-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-153-12/18.1.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, чиито титуляр е „Примагаз“ АД. Територията на лицензията обхваща община Варна — за кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово, а срокът на действие на лицензиите е до 17 декември 2039 г. и 19 ноември 2039 г.

Посоченото дружество е носител на изключителни права за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията (гр. Варна, район „Младост“), където се намират обектът „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“, включен в предмета на настоящата поръчка. Изключителните права са придобити по силата на административен акт — лицензии, издадени от КЕВР, на основание ЗЕ.

Предвид гореизложеното доставката на природен газ за нуждите за обект „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“, собственост на Община Варна, следва да бъде възложена на „Примагаз“ АД в качеството му на носител на изключителни права по силата на издадените от КЕВР лицензии. Това обуславя обществената поръчка да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП във връзка с чл. 65 от ППЗОП.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д18000978ВН
Denominación:

„Разпределение и продажба на природен газ за Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Примагаз“ АД
831079085
ж.к. „Владислав Варненчик“ 222-А,
Варна
9000
Bulgaria
Teléfono: +359 52578161
Correo electrónico: INFO.PRIMAGAS@FIMM.COM
Fax: +359 52578171
Código NUTS: BG331

Dirección de internet: www.PRIMAGAS-BG.COM

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 168 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Действието на настоящия договор е за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора, но не по рано от 11 юни 2018 г.

2. В раздел IV.2.1 „Предишна публикация относно тази процедура“ от настоящото обявление за възложена поръчка, в поле „Номер на обявлението в РОП“ е посочен номерът на Решението в РОП, поради това че видът на процедурата е договаряне без предварително обявление.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018