TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254845-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 112-254845

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Akademiya na MVR
129001232
bul. „Aleksandar Malinov“ No. 1
Sofiya
1715
Bulgaria
Persona de contacto: Mariya Pashova
Teléfono: +359 29829279
Correo electrónico: www.academy@mvr.bg
Fax: +359 29743785
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/academy

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/academy/академията/профил-на-купувача

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка“.

II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на захарни и шоколадови изделия“, Обособена позиция № 2 „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа“, Обособена позиция № 3 „Доставка на опаковани хамбургери, сандвичи, джобове и пици“, Обособена позиция № 4 „Доставка на ядки и маслодайни семена“, Обособена позиция № 5 „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“, Обособена позиция № 6 „Доставка на кафе,чай,какао и на други стоки, невключени в останалите обособени позиции“, Обособена позиция № 7 „Доставка на сладолед“. Прогнозното количество, както и всички видове хранителни продукти, предмет на поръчката са детайлно посочени в Техническата спецификация на Възложителя.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15821100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Варна, бул. „Ян Хуняди“ № 12 А за бюфета на ЦСПП — гр. Варна и бул. „Сливница“ № 159 за бюфета на ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на обществената поръчка по обособена позиция № 2 е доставка на:

1. Крекер — 1 800 бр.

2. Сухар кръгъл — 2 400 бр.

3. Солети разл. видове не по - малко от 0,045 кг до 0,060 кг — 14 000 бр.

4. Соленки — 1 500 бр.

5. Чипс не по-малко от 0,020 кг до 0,075 кг — 680 бр.

Гореизброените продукти са подробно описани и разбити по видове в техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 045-097820
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Откритата с решение № 458100-438/2.3.2018 г. (Обявление с ID 832974), обществена поръчка с предмет „Доставка на продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка“, по обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Доставка на захарни и шоколадови изделия“, ОП № 2 „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа“, ОП № 3 „Доставка на опаковани хамбургери, сандвичи, джобове и пици“, ОП № 4 „Доставка на ядки и маслодайни семена“, ОП № 5 „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“, ОП № 6 „Доставка на кафе, чай, какао и други свързани с тях продукти“, ОП № 7 „Доставка на сладолед“ е прекратена в частта си по Обособена позиция № 2 с решение № 458100-1011/28.5.2018 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018