Suministros - 254853-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Pleven: Materiales de construcción y elementos afines

2018/S 112-254853

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Izpalnitelen direktor na „Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Georgi Stranski“ EAD
114532352
bul. „Georgi Kochev“ No. 8A
Pleven
5800
Bulgaria
Persona de contacto: Todor Tsarski
Teléfono: +359 64886279
Correo electrónico: juristop@umbalpln.com
Fax: +359 64804212
Código NUTS: BG314

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.umbalpleven.com

Dirección del perfil de comprador: http://umbalpleven.com/00178-2018-005-otkrita-protsedura-s-predmet-vdostavka-na-materiali-za-stroitelno-montazhni-i-remontni-raboti-za-nuzhdite-na-vumbal-d-r-georgi-stranskiv-ead-v-plevenv/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на материали за строително-монтажни и ремонтни работи за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен“

II.1.2)Código CPV principal
44100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Поръчката включва избор на доставчик за доставка на строително-монтажни и ремонтни материали, необходими за изпълнение на строително-ремонтни работи и текуща поддръжка на сградите, собственост на лечебното заведение.

Пълно описание на предмета на поръчката, включено в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно дадено по артикул, мярка и количество в приложения към документацията образец на техническа и ценова оферта.

Обектът на обществената поръчка включва 4 (четири) обособени позиции, всяка от които съдържа в себе си номенклатурни единици, както следва:

— обособена позиция № 1 „Строителни материали“ — 123 номенклатурни единици,

— обособена позиция № 2 „ВиК материали“ — 140 номенклатурни единици,

— обособена позиция № 3 „Електроматериали“ — 137 номенклатурни единици,

— обособена позиция № 4 „Материали за топлофикация“ — 43 номенклатурни единици.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Строителни материали

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен

II.2.4)Descripción del contrato:

Включва в себе си 123 номенклатурни единици.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ВиК материали

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция съдържа 140 номенклатурни единици.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Електроматериали

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция съдържа 137 номенклатурни единици.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mатериали за топлофикация

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособената позиция съдържа 43 номенклатурни единици.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 063-139460
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Строителни материали

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

ВиК материали

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Електроматериали

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Mатериали за топлофикация

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018