Suministros - 254890-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Medicamentos diversos

2018/S 112-254890

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 102-232682)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
000288567
ul. Spartańska 1
Warszawa
02-637
Polonia
Persona de contacto: Julita Skonieczna
Teléfono: +48 226709143
Correo electrónico: dzial.zamowien@spartanska.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spartanska.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa leków w podziale na zadania

Número de referencia: 15/PN/2018/BK
II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w podziale na 14 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu w ramach całkowitej wartości zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wpisu w Urzędowym Wykazie Środków Farmakologicznych i Materiałów Medycznych. Dostarczany asortyment musi być nowy i posiadać co najmniej 6 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu. Termin realizacji dostawy 24 godziny od daty złożenia zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 102-232682

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 12:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: