TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254894-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo y material informático

2018/S 112-254894

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 101-230534)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polonia
Persona de contacto: Adrian Przepiórka
Correo electrónico: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Fax: +48 226283467
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gugik.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT

Número de referencia: BDG-ZP.2610.12.2018.IZ
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z jego instalacją i konfiguracją, oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla dostarczonej infrastruktury, w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 101-230534

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 14:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 14:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii jest Pan Rafał Kanecki, kontakt: iod@gugik.gov.pl, tel. +48 22 66 18 435;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG nr BDG-ZP.2610.10.2018.IZ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **.

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.