Suministros - 254907-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Perlejewo: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 112-254907

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 109-247668)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Perlejewo
Perlejewo 14
Perlejewo
17-322
Polonia
Persona de contacto: Stanisław Kosk
Teléfono: +48 856578521
Correo electrónico: ug@perlejewo.pl
Fax: +48 856578515
Código NUTS: PL842

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.perlejewo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Energia odnawialna w Gminie Perlejewo

Número de referencia: GP.271.1.3.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Perlejewo w ramach zamówienia pn.: „Energia odnawialna w Gminie Perlejewo”, spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 109-247668

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Perlejewo w ramach zamówienia pn.: „Energia odnawialna w Gminie Perlejewo”, spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Perlejewo w ramach zamówienia pn.: „Energia odnawialna w Gminie Perlejewo”, spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 2
En lugar de:

Dostawa wraz z montażem 54 instalacji ogniw fotowoltaicznych

Léase:

Dostawa wraz z montażem 54 instalacji fotowoltaicznych

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 2
En lugar de:

Dostawa wraz z montażem 54 instalacji ogniw fotowoltaicznych służących do wyprodukowania energii elektrycznej w 54 budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Perlejewo, w tym:

a) Zestaw A – 10 paneli PV, moc 3,0 kWp – 46 instalacji - instalacje jednofazowe z inwerterem fotowoltaicznym 1 MMPT;

b) Zestaw B – 10 paneli PV, moc 3,0 kWp – 4 instalacje - instalacje jednofazowe z inwerterem fotowoltaicznym 2 MMPT;

c) Zestaw C – 10 paneli PV, moc 3,0 kWp – 4 instalacje - instalacje jednofazowe z inwerterem fotowoltaicznym 1 MMPT.

Léase:

Dostawa wraz z montażem 54 instalacji fotowoltaicznych służących do wyprodukowania energii elektrycznej w 54 budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Perlejewo, w tym:

a) Zestaw A – 10 paneli PV, moc 3,0 kWp – 46 instalacji - instalacje jednofazowe z inwerterem fotowoltaicznym 1 MMPT;

b) Zestaw B – 10 paneli PV, moc 3,0 kWp – 4 instalacje - instalacje jednofazowe z inwerterem fotowoltaicznym 2 MMPT;

c) Zestaw C – 10 paneli PV, moc 3,0 kWp – 4 instalacje - instalacje jednofazowe z inwerterem fotowoltaicznym 1 MMPT.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 4
En lugar de:

Dostawa wraz z montażem 3 instalacji ogniw fotowoltaicznych

Léase:

Dostawa wraz z montażem 3 instalacji fotowoltaicznych

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 4
En lugar de:

Dostawa wraz z montażem 3 instalacji ogniw fotowoltaicznych służących do wyprodukowania energii elektrycznej w budynkach: Szkoły Podstawowej w Perlejewie, Gimnazjum w Perlejewie oraz Urzędu Gminy Perlejewo, w tym:

a) budynek Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 14,1 kWp;

b) budynek Gimnazjum w Perlejewie – 12 kWp;

c) budynek Urzędu Gminy Perlejewo – 10,2 kWp.

Léase:

Dostawa wraz z montażem 3 instalacji fotowoltaicznych służących do wyprodukowania energii elektrycznej w budynkach: Szkoły Podstawowej w Perlejewie, Gimnazjum w Perlejewie oraz Urzędu Gminy Perlejewo, w tym:

a) budynek Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 14,1 kWp;

b) budynek Gimnazjum w Perlejewie – 12 kWp;

c) budynek Urzędu Gminy Perlejewo – 10,2 kWp.

Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

d) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z montażem kompletnych instalacji ogniw fotowoltaicznych na minimum 30 nieruchomościach – dotyczy II części zamówienia.

Léase:

d) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z montażem kompletnych instalacji fotowoltaicznych na minimum 30 nieruchomościach – dotyczy II części zamówienia.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
En lugar de:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 lit. a lub b SIWZ, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 5 do

SIWZ];

2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę wraz z montażem kompletnych instalacji kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, określonych w rozdziale IV pkt 1 lit. c lub d SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert [wg załącznika nr 6 do SIWZ].

Léase:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 lit. a lub b SIWZ, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 5 do

SIWZ];

2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę wraz z montażem kompletnych instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych, określonych w rozdziale IV pkt 1 lit. c lub d SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert [wg załącznika nr 6 do SIWZ].

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 15/09/2018
Léase:
Fecha: 20/09/2018
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby, spełniającym warunki określone w SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale V pkt 1.6 – 1.8 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem albo przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [wg załącznika nr 4 do SIWZ]. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający zamieścił w rozdziale XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia klauzulę informacyjną uwzględniającą regulacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).