TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254927-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Ostrów Wielkopolski: Tomógrafos

2018/S 112-254927

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-163812)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polonia
Persona de contacto: Norbert Gill, Ewa Filipiak-Kozłowska
Correo electrónico: ngill@szpital.osw.pl
Fax: +48 627362909
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.osw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do wprowadzenia, instalacji i uruchomienia tomografu komputerowego

Número de referencia: FDZP.226.08.2018
II.1.2)Código CPV principal
33115000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do wprowadzenia, instalacji i uruchomienia tomografu komputerowego

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163812

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi (dostawa, montaż, uruchomienie).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

a) wykazu wykonanych dostaw tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi (dostawa, montaż, uruchomienie), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi zostały wykonane;

b) dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Dokument może być przedstawiony w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podstawa prawna: § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi (dostawa, montaż, uruchomienie)

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

a) wykazu wykonanych dostaw tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi (dostawa, montaż, uruchomienie), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi zostały wykonane;

b) dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Dokument może być przedstawiony w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podstawa prawna: § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:

Data: 14/06/2018

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.6.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego - pokój nr 13 w Budynku Administracyjnym.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, wykonawcy, wszystkie osoby zainteresowane.

Léase:

Data: 17/07/2018

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.7.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego - pokój nr 13 w Budynku Administracyjnym.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, wykonawcy, wszystkie osoby zainteresowane.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:
En lugar de:

I. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

II. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale IV SIWZ.

III. Zamawiający planuje zorganizowanie zebrania Wykonawców (wizji lokalnej) – Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 25.4.2018 r. na godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie się do Działu Utrzymania Ruchu znajdującego się w siedzibie Zamawiającego.

IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

V. Kryteria oceny ofert to:

a) cena brutto 60 %

b) okres gwarancji na tomograf i towarzyszące roboty budowlane 40 %

VI. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14.6.2018 r. do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 7 - Sekretariat w Budynku Administracyjnym lub wysyłając pocztą / kurierem na adres Zamawiającego,z wyraźnym oznaczeniem koperty zewnętrznej zgodnie z opisem wskazanym w SIWZ.

VII. Wszelkie przewidywane zmiany treści umowy zostały opisane w załączniku nr 2 do umowy (istotne postanowienia umowy - wzór umowy).

Léase:

I. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

II. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale IV SIWZ.

III. Zamawiający planuje zorganizowanie zebrania Wykonawców (wizji lokalnej) – Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 25.4.2018 r. na godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie się do Działu Utrzymania Ruchu znajdującego się w siedzibie Zamawiającego.

IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

V. Kryteria oceny ofert to:

a) cena brutto 60 %

b) okres gwarancji na tomograf i towarzyszące roboty budowlane 40 %

VI. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 17.7.2018 r. do godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego (Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 7 - Sekretariat w Budynku Administracyjnym lub wysyłając pocztą / kurierem na adres Zamawiającego, z wyraźnym oznaczeniem koperty zewnętrznej zgodnie z opisem wskazanym w SIWZ.

VII. Wszelkie przewidywane zmiany treści umowy zostały opisane w załączniku nr 2 do umowy (istotne postanowienia umowy - wzór umowy).

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: