TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254930-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Pleśna: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 112-254930

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 106-241451)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Pleśna
Pleśna 240
Pleśna
33-171
Polonia
Persona de contacto: Paweł Kubicz
Teléfono: +48 146292832
Correo electrónico: gmina@plesna.pl
Fax: +48 146798947
Código NUTS: PL217

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.plesna.pl/przetargi.htm

Dirección del perfil de comprador: http://bip.malopolska.pl/ugplesna/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Lisia Góra
ul. 1 maja 7
Lisia Góra
33-140
Polonia
Persona de contacto: Monika Świątek
Teléfono: +48 146784678
Correo electrónico: ug@lisiagora.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/uglisiagora/Article/id,205888.html

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Wojnicz
ul. Rynek 1
Wojnicz
32-830
Polonia
Persona de contacto: Czesław Romaniewski
Teléfono: +48 146790108
Correo electrónico: um@wojnicz.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/umwojnicz/Article/get/id,26823.html

I.1)Nombre y direcciones
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
al. Juliusza Słowackiego 44
Kraków
30-018
Polonia
Persona de contacto: Mieczysław Krupiczka
Teléfono: +48 126330706
Correo electrónico: malopolska@ohp.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.malopolska.ohp.pl/pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Zakliczyn
ul. Rynek 32
Zakliczyn
32-840
Polonia
Persona de contacto: Aneta Ochwat-Majewska
Teléfono: +48 146326460
Correo electrónico: zakliczyn@zakliczyn.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.zakliczyn.pl/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Iwkowa
Iwkowa 468
Iwkowa
32-861
Polonia
Persona de contacto: Stanisław Kowalczyk
Teléfono: +48 146844010
Correo electrónico: gmina@iwkowa.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Moszczenica
Moszczenica 524
Moszczenica
38-321
Polonia
Persona de contacto: Stanisław Tapek
Teléfono: +48 183541300
Correo electrónico: gmina@gminamoszczenica.eu
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
Ryglice
33-160
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Papuga
Teléfono: +48 146541019
Correo electrónico: gmina@ryglice.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/umryglice/

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Skrzyszów
Skrzyszów 642
Skrzyszów
33-156
Polonia
Persona de contacto: Krzysztof Czarnik
Teléfono: +48 146326330
Correo electrónico: sekretariat@ug.skrzyszow.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Szczurowa
ul. Lwowska 2
Szczurowa
32-820
Polonia
Persona de contacto: Teresa Habura
Teléfono: +48 146714455
Correo electrónico: ug@szczurowa.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szczurowa.pl/zamowienia_publiczne.html

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
Wietrzychowice
33-270
Polonia
Persona de contacto: Sabina Nowak
Teléfono: +48 146418045
Correo electrónico: gmina@wietrzychowice.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice/Article/id,240858.html

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Gromnik
ul. Witosa 2
Gromnik
33-180
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Witek
Teléfono: +48 146514238
Correo electrónico: ug@gromnik.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/uggromnik/Article/id,206408.html

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Radłów
ul. Kolejowa 7
Radłów
33-130
Polonia
Persona de contacto: Tadeusz Cieśla
Teléfono: +48 146782044
Correo electrónico: sekretariat@gminaradlow.pl
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.malopolska.pl/umradlow/Article/id,240836.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pleśna

Número de referencia: IKOŚ.271.14.2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pleśna dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Gmina Pleśna oraz członkowie grupy zakupowej jak i ich jednostki organizacyjne wymienione w zał. nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r. wynosi 48 837 394 kWh. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu: Gminy Lisia Góra, Gminy Wojnicz, Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Gminy Zakliczyn, Gminy Iwkowa, Gminy Moszczenica, Gminy Ryglice, Gminy Skrzyszów, Gminy Szczurowa, Gminy Wietrzychowice, Gminy Gromnik, Gminy Radłów.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 106-241451

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których wykonywana była kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wielkości co najmniej 24 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Léase:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których wykonywana była kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wielkości co najmniej 10 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII.2)Otras informaciones adicionales: