Suministros - 254932-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Apósitos

2018/S 112-254932

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 058-127873)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Ornoch
Teléfono: +48 426895819
Correo electrónico: przetargi@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kopernik.lodz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

201/ZP/17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 221 000 EUR na dostawy materiałów opatrunkowych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

II.1.2)Código CPV principal
33141110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy, służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 41 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 058-127873

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 13/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 13/06/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: