Suministros - 254933-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Sieradz: Equipamiento médico

2018/S 112-254933

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 090-202054)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
Sieradz
98-200
Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Marciniak
Teléfono: +48 438271942
Correo electrónico: zp@spzozsieradz.pl
Fax: +48 438275452
Código NUTS: PL714

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spzozsieradz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 2 szt. aparatów RTG

Número de referencia: SZP.215-20/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa 2 szt aparatów RTG o wartości powyżej 221 000 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-202054

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

8.1. O udzielenie w/w zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.1.2. Spełniają warunki z art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp dotyczące:

9.4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku występowania wobec niego przesłanek wykluczenia z postępowania Zamawiający wymagać będzie przedłożenia (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24aa ustawy Pzp):

A/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp i w art.24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

B/ oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

C/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

9.6. Wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu /JEDZ/ - Załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

9.11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał złożenia następujących dokumentów:

9.11.1. Oświadczenia, że oferowane aparaty RTG posiadają aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015., poz. 876 z późn. zm.) i posiadają Certyfikat CE.

9.11.2. Oświadczenia, że zaoferowany tablet z poz. 2 /Cyfrowy aparat RTG/ pkt. VII ppkt. 17 jest zgłoszony jako wyrób medyczny w klasie II a.

9.11.3. Aktualnych katalogów, opisów, fotografii, ulotek potwierdzających parametry oferowanych urządzeń medycznych.

9.12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej(www.spzozsieradz.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia w postępowaniu składane są w oryginale.

9.14. Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126 z dnia 27.7.2016).

Forma i rodzaj składanych dokumentów zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.

Léase:

8.1. O udzielenie w/w zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.1.2. Spełniają warunki z art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp dotyczące:

9.4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku występowania wobec niego przesłanek wykluczenia z postępowania Zamawiający wymagać będzie przedłożenia (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24aa ustawy Pzp):

A/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp i w art.24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

B/ oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

C/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

9.6. Wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu /JEDZ/ - Załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

9.11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał złożenia następujących dokumentów:

9.11.1. Oświadczenia, że oferowane aparaty RTG posiadają aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015., poz. 876 z późn. zm.) i posiadają Certyfikat CE.

9.11.3. Aktualnych katalogów, opisów, fotografii, ulotek potwierdzających parametry oferowanych urządzeń medycznych.

9.12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej(www.spzozsieradz.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia w postępowaniu składane są w oryginale.

9.14. Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126 z dnia 27.7.2016).

Forma i rodzaj składanych dokumentów zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: