TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254935-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Włodawa: Lámparas y accesorios de iluminación

2018/S 112-254935

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 089-199508)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Włodawa
al. Józefa Piłsudskiego 41
Włodawa
22-200
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Jankowska, Sebastian Żmudziński
Teléfono: +48 825721444
Correo electrónico: info@wlodawa.eu
Fax: +48 825722454
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.um.wlodawa.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: „Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne”

Número de referencia: ZPA.271.17.2018
II.1.2)Código CPV principal
31520000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: „Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne” jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu dostarczonych opraw oświetlenia drogowego ze źródłami LED, na wybranym obszarze Miasta Włodawa. Art. 24aa ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą.3 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach z art. 45 ust. 6 Pzp, tj: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo, kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy (Dz.U. 2016 r. poz. 359)

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 089-199508

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
En lugar de:

... W celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w tabeli nr I załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy na etapie składania ofert:

1) wykazania w dokumentach składających się na treść oferty, że zainstalowana moc wszystkich oferowanych opraw (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy oprawy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24) jest nie większa niż 67,18 kW;

2) ... Dla wszystkich obliczeń fotometrycznych należy wykazać spełnienie wymagań normy PN-EN13210. ...

Léase:

... W celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w tabeli nr I załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy na etapie składania ofert:

1) wykazania w dokumentach składających się na treść oferty, że zainstalowana moc wszystkich oferowanych opraw (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy oprawy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24) jest nie większa niż 64,66 kW;

2) ... Dla wszystkich obliczeń fotometrycznych należy wykazać spełnienie wymagań normy PN-EN13201:2016 ...

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: „Włodawa - miasto z energią-oświetlenie uliczne”, po rozdziale 19 dodaje się rozdział 20 Postanowienia końcowe o treści jak poniżej oraz modyfikuje się formularz ofertowy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Włodawa, al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Włodawa jest Pan Adam Purc, kontakt: apurc@wlodawa.eu, 82 57 21 444 wew. 44; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: ZPA.20.2018 „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia, cd. w SIWZ.