Suministros - 254944-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Zagórz: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 112-254944

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 095-215166)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Zagórz
ul. 3 Maja 2
Zagórz
38-540
Polonia
Persona de contacto: Sylwia Kraus
Teléfono: +48 134622062
Correo electrónico: skraus@zagorz.pl
Fax: +48 134622062
Código NUTS: PL82

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zagorz.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Dydnia
Dydnia 224
Dydnia
36-204
Polonia
Correo electrónico: urzad@gminadydnia.pl
Código NUTS: PL82

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gminadydnia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Zagórz i Dydnia

Número de referencia: IKF.271.15.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Zagórz i Dydnia, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 095-215166

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 200 instalacji (zestawów)

— w ramach jednego kontraktu.

b) w zakresie części 2 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 200 instalacji na budynkach – w ramach jednego kontraktu lub instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min 200 kWp na budynkach – w ramach jednego kontraktu.

c) w zakresie części 3 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 50 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach jednego kontraktu.

d) w zakresie części 4 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 50 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu lub co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 150 kW – w ramach jednego kontraktu.

Uwaga: W zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 100 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów lub zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o łącznej mocy min 200 kW w ramach maksymalnie trzech kontraktów,

b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 50 instalacji na budynkach – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów lub Zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min 150 kWp na budynkach – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.

c) w zakresie części 3 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 50 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach jednego kontraktu.

d) w zakresie części 4 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 50 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu lub co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 150 kW – w ramach jednego kontraktu.

Uwaga: W zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: