Suministros - 254962-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Paquetes de apósitos

2018/S 112-254962

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 105-239214)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1A
Warszawa
02-097
Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Polkowska, Dział Zamówień Publicznych, parter, blok B, pokój 3
Teléfono: +48 225991708
Correo electrónico: epolkowska@spcsk.pl
Fax: +48 225991704
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spcsk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń

Número de referencia: DZP.262.72.2018
II.1.2)Código CPV principal
33141116
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 105-239214

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
En lugar de:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwaną dalej Pzp

1.3. spełniają wymogi określone w SIWZ.

2. W toku badania ofert Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, oraz w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3.1. Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust.1 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 oraz art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3.2. Wykonawcę, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie Pzp i SIWZ.

4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3.

4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, których oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3.

5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty lub uzupełniane w toku jej weryfikacji muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jeżeli uprawnienie wynika z odrębnego pełnomocnictwa, należy je załączyć.

6. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.spcsk.pl) informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Léase:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwaną dalej Pzp

1.3. spełniają wymogi określone w SIWZ.

2.W toku badania ofert Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, oraz w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania

3.1. Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust.1 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3.2. Wykonawcę, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie Pzp i SIWZ.

4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 3.

4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, których oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 3.

5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty lub uzupełniane w toku jej weryfikacji muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jeżeli uprawnienie wynika z odrębnego pełnomocnictwa, należy je załączyć.

6. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.spcsk.pl)informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Número de apartado: VI.4.3
Localización del texto que se va a modificar: Składanie odwołań
En lugar de:
Léase:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177 z późn. zm.), tj.:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Terminy wnoszenia odwołań.

2.1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

b) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

2.3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 2.1. i 2.2. wynosi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2.4 Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VII.2)Otras informaciones adicionales: