TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254964-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Suturas quirúrgicas

2018/S 112-254964

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 090-202015)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polonia
Persona de contacto: Monika Stefańska-Zarzecka
Teléfono: +48 918139076
Correo electrónico: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spwsz.szczecin.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa nici chirurgicznych, implantów (siatek), wosku do tamowania krwawień dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie

Número de referencia: EP/220/40/2018
II.1.2)Código CPV principal
33141121
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych, implantów (siatek), wosku do tamowania krwawień dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 28 zadań (części).

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki od nr 1-A-1 do nr 1-A-28 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-202015

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: