Suministros - 254968-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos

2018/S 112-254968

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 090-202135)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polonia
Persona de contacto: Renata Kolpenicka
Teléfono: +48 713689234
Correo electrónico: dzp@dco.com.pl
Fax: +48 713689581
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dco.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety

Número de referencia: ZP/PN/34/18/LNP/RK
II.1.2)Código CPV principal
33141000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-202135

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety

Léase:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej FT 10 dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety

Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety

Léase:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej FT 10 dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 09:15
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales:

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 62 – wkłady do strzykawki automatycznej

Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:

Nazwa: Pakiet 62 – wkłady do strzykawki automatycznej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe:

Wymagania dodatkowe do przedmiotu zamówienia oraz wysokość wadium zgodnie z dokumentami zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 63 –Oprzyrządowanie do platformy elektrochirurgicznej FT10

Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:

Nazwa: Pakiet 63 Oprzyrządowanie do platformy elektrochirurgicznej FT10

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe:

Wymagania dodatkowe do przedmiotu zamówienia oraz wysokość wadium zgodnie z dokumentami zamówienia