TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254970-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Legnica: Medios de diagnóstico

2018/S 112-254970

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 095-215205)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
Legnica
59-220
Polonia
Persona de contacto: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Teléfono: +48 767211126
Correo electrónico: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Fax: +48 767211127
Código NUTS: PL516

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.legnica.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawy testów do diagnostyki zakażeń metodą PCR dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Número de referencia: WSzSL/DZ-30/18
II.1.2)Código CPV principal
33694000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa testów do diagnostyki zakażeń metodą PCR dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiającego. Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia opisane zostały w Załączniku 2A (stanowiącym równocześnie formularz asortymentowo-cenowy).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 095-215205

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 02/07/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 03/07/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 02/07/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 03/07/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: