Suministros - 254976-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Material ortopédico

2018/S 112-254976

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-166481)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wrocław
54-049
Polonia
Persona de contacto: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Teléfono: +48 713064419
Correo electrónico: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy wyrobów medycznych do ortopedii

Número de referencia: EZ/030/217/18
II.1.2)Código CPV principal
33141700 - PA02 - PA01
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do ortopedii według wymienionych niżej części:

Zadanie 1 ÷ Zadanie 18.

Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

33141700-7: Wyroby ortopedyczne;

33141770-8: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty;

33169000- 2: Przyrządy chirurgiczne;

CPV uzupełniające:

PA02-0: Dzierżawa;

PA01-7; Wynajem.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy. Termin dostawy: 2 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166481

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:

1. Oferta musi zawierać:

a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ,

b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie załącznik nr 1 do umowy w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej,

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdziale III pkt. 2.1. SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zmawiającego w rozdziale II punkt 1. niniejszej SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego -JEDZ Część II-VI, w tym alfa);

d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

e) aktualne na dzień składania ofert – Materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy),POTWIERDZAJĄCE wyspecyfikowane PARAMETRY DODATKOWE dla wszystkich Zadań za wyjątkiem –Zadania 1, Zadania 6, Zadania 15, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w „Formularzu cenowym” wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów.

UWAGA!

Materiały składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy..

f) zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VI SIWZ.

2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

Léase:

1. Oferta musi zawierać:

a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ,

b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie załącznik nr 1 do umowy w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej,

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdziale III pkt. 2.1. SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zmawiającego w rozdziale II punkt 1. niniejszej SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego -JEDZ Część II-VI, w tym alfa);

d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

e) aktualne na dzień składania ofert – Materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry dodatkowe dla wszystkich Zadań za wyjątkiem –Zadania 1, Zadania 6, Zadania 15, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w „Formularzu cenowym” wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów.

Uwaga!

Materiały składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy..

f) zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VI SIWZ.

2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

Klauzula informacyjna RODO rozdział XXV SIWZ zamieszczona w sekcji VII.2) Inne dodatkowe informacje (...)

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/07/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 04/07/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, tel. 71 306 44 19;

Inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Michał Przybycień, tel. 71 306 44 79, iod@szpitalmarciniak.wroclaw.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie EZ/030/217/18 Dostawy wyrobów medycznych do ortopedii prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 EUR;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.